Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 25 Mayıs 2016 tarihli ve 29722 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (“EPDK”), Yönetmelik ile Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işleri için gerçekleştirilmesi gereken satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetleri bakımından yapılan ticari işlerde şeffaflık, güvenilirlik gibi bazı ilkelerinin benimsenmesini amaçlayan Yönetmelik, elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında veya dağıtım faaliyeti ile birlikte yürüttüğü aşağıdaki işlemler bakımından uygulanmayacaktır:

 • Gayrimenkul satın alma ve kiralama ile elektrik, su, doğal gaz, telefon, toplantı organizasyonu, eğitim, konaklama, ulaşım, sağlık giderleri, reklam gibi mal ve hizmet alımları,
 • Ar-Ge projeleri kapsamında yapacağı hizmet alımları,
 • ktisadî ve teknik bütünlük dikkate alınarak 100.000 TL’nin altında maliyeti olan yapım, mal ve hizmet alımı işler

Yönetmelik kapsamında getirilen başlıca düzenlemelerin bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Dağıtım şirketlerinin satın alma ve ihale prosedürlerinde yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı kapsamında yapılacak olan işler bakımından dört farklı yöntem öngörülmüştür: Bu kapsamda:
  • Açık İhale: Üst limite kadar olan tüm işlerde kullanılabilecek olan açık ihale,
  • Davetiye Usulü: Yaklaşık maliyeti 1.000.000 TL’ye kadar olan işlerde kısa listede olanlara en az yedi iş günü öncesinden davetin söz konusu olduğu davetiye usulü ihale,
  • Doğrudan Temin Usulü ve Kapsam Dışı Satış: Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya elektrik dağıtım şirketleri tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine alımın yapılmasının zorunlu olması halinde, doğrudan temini usulü ile ihale süreci beklenmeden görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilecektir.
 • Elektrik dağıtım şirketlerinin satın alma ve ihale prosedürlerinde mal ve hizmet alımı ya da varlık satışı kapsamında tek bir sözleşmeyle yapacakları ihalelere üst sınır getirilmiştir. EPDK tarafından bu sınır 2016 yılı için 20 milyon lira olarak belirlenmiştir. Bu sınır, her yıl TÜFE oranına göre güncellenecektir.
 • İktisadî ve teknik bütünlüğü bulunan işler parçalara bölünerek ihale edilemeyecektir.
 • Yapım işleri hariç diğer işlerde yüklenici veya tedarikçi, taşeron çalıştıramayacaktır. Yapılan tüm işler için olası ilave iş artışı veya eksilişi sözleşme bedelinin %25’ini aşamayacaktır.
 • Yönetmelik’in yayımı tarihi itibari ile yürürlükte bulunan iki yıldan fazla süreli çerçeve anlaşmalar, en geç 31/12/2017 tarihi itibariyle sonlandırılacak ve dağıtım şirketleri tarafından oluşturulan yüklenici ve tedarikçi kısa listeleri bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde Yönetmelik’in yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde revize edilecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.