EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), tüketicilere uygulanan elektrik piyasası düzenlemelerinde değişiklikler yapmıştır. Değişiklik ile “serbest tüketici” tanımı bireysel tüketiciler yerine, kullanım yerini esas alacak şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca değişiklikler ile faturalama ve sayaç okuma ile ilgili sürelere ve dağıtım şirketlerinin tüketicilere karşı takip başlatırken uyması gereken kurallara dair düzenlemeler getirilmiştir.

Bu kapsamda EPDK’nın, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği (“Değişiklik Yönetmeliği”), 29791 sayı ve 04 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği kapsamındaki önemli değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

Serbest tüketici tanımında değişiklikler yapıldı

Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını edinen tüketiciler, mevzuat kapsamında serbest tüketici olarak tanımlanmış olup, tedarikçilerini seçme hakkına sahip olacaklardır. Söz konusu değişiklik ile serbest tüketici olarak tedarikçilerini seçme hakkına sahip olunması ilgili abonenin değil, “elektrik tüketilen kullanım yerinin” serbest tüketici limitini aşıp aşmadığına bakılarak değerlendirilecektir.

Faturalandırma işlemine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı

  • Fatura dönemi, aylık olarak veya bir yılı geçmemek üzere daha uzun dönemlerle perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmada belirlenir.
  • Perakende satış sözleşmesi kapsamında; aynı ay içinde enerjinin borçtan dolayı kesilmesi, sözleşmenin sona ermesi veya feshi veya tedarikçi değişikliği nedeniyle yapılacak faturalamalar gibi mevzuatta özel olarak tanımlanan haller dışında, birden fazla faturalama yapılamayacaktır.
  • Değişiklik Yönetmeliği ile üç ay veya üç aydan az olacak şekilde belirlenmesine rağmen, faturalamanın üç ay üzeri süreyi içerecek şekilde yapılması durumunda, tüketicinin talebi halinde dönemi içindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın taksit imkânı da sağlanmaktadır.
  • Değişiklik Yönetmeliği’ne göre, elektrik dağıtım şirketleri, elektrik sayaçlarını en az yirmi beş en fazla otuz beş gün olarak belirleyecekleri dönemler içinde her takvim ayında bir defa okuyacak ve bu okuma aylık okuma olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep halleri ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve benzeri nedenlerle okuma yapılmaması ve EPDK tarafından uygun görülen haller dışında, dağıtım bölgesinin genelinde ya da belli bir bölgesinde bu hükme aykırı genel uygulamalar yapılamayacağı düzenleme altına alınmıştır.

İkili anlaşmalara uygulanacak yeni düzenlemeler getirildi

İkili anlaşma ile elektrik temin eden tüketicilerden belirli bir süre elektrik satın alacağını taahhüt edenlere gönderilecek ödeme bildirimi veya faturalarda taahhüdün süresi, sürenin kaçıncı ayında bulunulduğu ve taahhüdün sona erme tarihi ile taahhüdün bozulması halinde uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedellerinin uygulama esaslarına ilişkin bilginin bulunması zorunludur.

Ödenmemiş borçlara ilişkin takip prosedüründe yenilikler yapıldı

Değişiklik Yönetmeliği ile düzenlemeye tabi tarifelerden elektrik satın alan mesken abone grubu tüketicilerin zamanında ödenmeyen borçlarına ilişkin olarak yasal yollara başvurabilmek için elektriğin fiilen kesilmesi, sözleşmenin feshi ve güvence bedelinin muaccel borçlara mahsup edilmiş olması zorunlu hale getirilmiştir. Bu hükme aykırı olarak yasal yollara başvurulması halinde, yapılan işlemler sonlandırılacak ve oluşan masraf ve giderler aboneden talep ve tahsil edilemeyecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’ne bu linkten ulaşabilirsiniz.