Bakanlar Kurulu, 2017/10619 sayılı ve 17 Temmuz 2017 tarihli kararı ile verilerin elektronik olarak kaydedilmesi için kullanılan yöntemler ile isteğe bağlı olarak taşıma belgesi düzenlenmesini kolaylaştıran Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (“CMR”) Elektronik Taşıma Belgesi ile ilgili Ek Protokol’ünü (“Ek Protokol”) çekince ile kabul etmiştir. Söz konusu karar, 22 Ağustos 2017 tarihli ve 30162 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek Protokol ile CMR’de belirtilen taşıma belgesi ve bununla birlikte CMR’nin uygulanacağı bir taşıma sözleşmesinin ifasıyla ilgili herhangi bir talep, açıklama, talimat, rica, çekince veya başka bir bildirim artık elektronik haberleşme yoluyla düzenlenebilecektir. Ek Protokol uyarınca hazırlanan bir elektronik taşıma belgesi, CMR’de belirtilen taşıma belgesine eş değer kabul edilecek ve taşıma belgesiyle aynı sonuçları doğuracaktır.

Elektronik taşıma belgesi, taşıma sözleşmesi taraflarınca, elektronik taşıma belgesi ile bağlantısını garanti eden güvenilir bir elektronik imza yoluyla doğrulanacaktır.

Ek Protokol uyarınca elektronik taşıma belgesinin CMR’de belirtilen taşıma belgesi ile aynı detayları içermesi gerekmekte olup, CMR’nin izin verdiği durumlarda, elektronik taşıma belgesinde yer alan detaylar değiştirilebilecek ya da bunlara eklemeler yapılabilecektir. Elektronik taşıma belgesine ekleme yapmak ya da onu değiştirmek için kullanılan yöntem, elektronik taşıma belgesindeki bu değişikliklerin ve eklemelerin fark edilmesini sağlamalı ve elektronik taşıma belgesinde yer alan detayların orijinalliği korunmalıdır.

Elektronik taşıma belgesini tercih eden taşıma sözleşmesinin tarafları CMR ve Ek Protokol’de yer alan koşulları yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen yöntemler üzerinde anlaşmak zorundadır:

  • Elektronik taşıma belgesinin düzenlenmesi ve yetkili tarafa teslimi konusundaki yöntem,
  • Elektronik taşıma belgesinin bütünlüğünün muhafaza edildiğine dair bir güvence,
  • Elektronik taşıma belgesinden dolayı birtakım haklara sahip olan tarafın hak sahipliğini gösterme biçimi,
  • Malın gönderildiği kişiye teslimatın yapıldığına dair teyit şekli,
  • Elektronik taşıma belgesinde değişiklik yapma ya da bu belgeye ekleme yapma yöntemleri ve
  • Elektronik taşıma belgesinin farklı yollarla düzenlenen bir taşıma belgesi ile olası değişikliğinin yöntemi.

Bu yöntemlerin elektronik taşıma belgesinde yer alması ve kolaylıkla doğrulanabilir olması gerekmektedir.

Kararnamenin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.