Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğ (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2a) (“Tebliğ”) 03 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen yeni düzenlemelerle gayrimenkul sertifikalarının etkili bir yatırım aracı haline getirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, “Kentsel Dönüşüm Amaçlı Projeler Kapsamında İhraç Edilecek Gayrimenkul Sertifikaları” başlığı altında yeni bir bölüm eklenerek, bu bölümde ihraççılara ve ihraç edilecek gayrimenkul sertifikalarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ ile getirilen önemli düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

  • Kentsel dönüşüm projelerinde, talep olması ve Bakanlık tarafından yetki devri yapılması halinde, Belediyeler, İller Bankası A.Ş., TOKİ ve bu kurumlar tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzelkişiler veya Hazine Müsteşarlığı’nca uygun görülen belediyeler ile kentsel dönüşüm projesinin yürütülmesi konusunda karşılıklı imzalanacak anlaşmanın tarafı olması halinde TOKİ ve İller Bankası A.Ş., gayrimenkul sertifikaları çıkararak, halka arz ederek veya etmeyerek satabilecektir/ihraç edebilecektir.
  • Gayrimenkul sertifikası ihraççısının öz kaynak tutarı ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden fazla olması gerekmektedir. Ancak bu şart, TOKİ, İller Bankası A.Ş. veya bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ihraççı olması durumunda uygulanmayacaktır.
  •  Öte yandan yine TOKİ, İller Bankası A.Ş. veya bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri dışında kalan ihraççıların, mutlaka derecelendirme kuruluşlarından notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış olması gerekmektedir.
  • Kentsel dönüşüm projelerinde anlaşma sağlanması halinde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca hak sahibi olarak belirlenen kişilere ihraç edilecek gayrimenkul sertifikalarından verilebilecektir.
  • İhraççı tarafından gayrimenkul sertifikası sahiplerin adına mülkiyet tesis edilmesi ve bağımsız bölümün teslim edilmesi, ayrıca gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin satılması ve elde edilen satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahiplerine dağıtılması, bağımsız denetim kuruluşu (“edim sorumlusu”) tarafından denetlenerek raporlanacak ve KAP aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.
  • Gayrimenkul sertifikaları, bir veya birden fazla gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlere ilişkin belirli bir alan birimini temsilen ihraç edilebilecektir.
  • Henüz tamamlanmamış olan gayrimenkul projelerinde, bağımsız bölüme ilişkin olarak yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ya da alım hakkı sözleşmesinin tapuya şerh verilmesi şartıyla düzenlenecektir.

Diğer tüm değişiklik ve yenilikler için ilgili Tebliğ’in tam metnine bu link’ten ulaşabilirsiniz.