29 Nisan 2017 tarih ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) ile birlikte, 5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde (“Tebliğ”) mevcut birtakım düzenlemeler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Kanun”) da kaleme alınmış oldu.

KHK ile Tebliğ’de mevcut düzenlemelerin Kanun’a yansıtılan kapsamını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

  • Gayrimenkul sertifikası, ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracı olarak tanımlanmıştır.
  • Gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek ve Kurulca belirlenen esaslara ihraççı bazında muafiyet verilebilecektir.
  • Gayrimenkul sertifikasının vadesi sonunda edimlerin yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, konuyu görüşmek üzere gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıya ilişkin esaslar Kurulca belirlenecektir. Kurulca belirlenen esaslar dışında kalan konularda ise Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

İlgili mevzuatın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.