Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 17 Ocak 2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği ile yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

  • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (“ortaklık”) sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri bağlı ortaklıklarının portföylerinde yer alan gayrimenkul yatırımlarının finansmanı amacıyla kendi varlıkları üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı haklar tesis ettirebilecekleri ve ilgili bağlı ortaklıklar lehine teminat, garanti ve kefalet verebilecekleri düzenlenmiştir. Ek olarak, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar için Kurumsal Yönetim Tebliği’nin teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin hükümlerinin uygulanacağı hususu da düzenlenmiştir.
  • Gerekli özellikleri sağlayarak paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ortaklıkların ara dönem finansal tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesine ve Kurul’a gönderilmesine gerek olmadığına ilişkin hüküm kaldırılmıştır.
  • Ortaklıkların yönetim kurulu nezdinde tüzel kişi yönetim kurulu üyesi tarafından atanacak gerçek kişi temsilcisi olarak ancak dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmuş kişilerin görevlendirilebileceği belirtilmiştir.
  • Ortaklıkların paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce nakit kar payı dağıtımı yapılamayacağına ilişkin düzenlemenin münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar için 31.12.2017 tarihine dek uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.