292 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (“Tebliğ”) 5 Mayıs 2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’in amacı Gelir Vergisi Kanunu’na 10 Şubat 2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile eklenen genç girişimcilere tanınan kazanç istisnasına ve 2. maddesi uyarınca ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tebliğin genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin hükümleri 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren; basit usule tabi mükelleflere uygulanacak kazanç indirimine ilişkin hükümleri ise 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançların 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı mükelleflerin ilgili hükümdeki şartların taşınması halinde gelir vergisinden müstesna olacaktır.

Tebliğ kapsamında istisnadan faydalanabilmek için aranacak şartlar örneklerle açıklanmaktadır. Şöyle ki:

  • 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olması,
  • İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmesi ve
  • Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir; ancak bunun için tüm ortakların istisna şartlarını taşımaları gerekmektedir. Mükelleflerin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmaları durumunda istisnadan yararlanmaları söz konusu olamaz.

Bu istisnanın, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi bulunmamaktadır.

Tebliğ ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 15 numaralı bent hükmü uyarınca ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın uygulanacak 8.000 Türk liralık indirimin usul ve esaslarını belirlemektedir.

Bu indirim, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanacak olup; ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 Türk liralık indirimden birlikte yararlanamazlar. Her iki hükmün şartlarını birlikte taşıyan mükellefler, söz konusu istisna veya indirimin hangisinden yararlanacakları kendileri belirleyebilmektedir. Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule geçmeleri durumunda ise 8.000 Türk liralık indirimden yaralanmaları mümkün değildir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.