1 Eylül 2019 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (“Sistem”) fiziki/sanal kartlar ya da ödeme gerçekleştirilmesine yarayan fiziki niteliği bulunmayan yazılımsal uygulamalar (“Ödeme Kabul Eden Araçlar”) kullanılarak,

  • Finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri aracılığıyla gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait satış, ödeme, tahsilat işlemleri ile
  • Bu işlemlere ilişkin mâli belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine

yönelik olarak getiriliyor.

Sistem’den yararlanılması mükellefler bakımından ihtiyari olmakla beraber aşağıda belirtilen mükelleflerin Sistem kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşları ile ödeme kaydedici cihaz üreticileri aracılığıyla Sistem’den yararlanabilmesi mümkündür:

  • Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,
  • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,
  • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
  • Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,
  • Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,
  • Vergiden muaf esnaf.

Ödeme Kabul Eden Araçlar’ın kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait ödeme işlemleri, anlık olarak mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülecek ve düzenlenen bu belgenin muhatabına iletilecektir.

Sistem’e dahil olan mükellefler; mücbir sebepler ve 494 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen hâller dışında, Sistem kapsamında elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgeleri kâğıt ortamında düzenleyemeyecektir. Yine de mücbir sebep veya zorunlu durumlarda kullanılmak üzere yeterli miktarda matbu belge bulundurmaya devam etmekle yükümlü olacaklardır.

Sistem kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen;

  • Finans kuruluşlarının, e-belge düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacağı özel entegratör ile birlikte,
  • Ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ise, işbirliği yapacağı finans kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte,

gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörler ise Sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri 10 yıl süre ile gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde muhafaza etmek zorundadırlar.

Bununla birlikte söz konusu zorunluluk, hizmetten yararlanan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’yla getirilen muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

Sistem’in mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara 1 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra Numarası 507) yer verilmiş olup, ilgili tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.