Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), halka açık ortaklıkların VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (“BSYT”) kapsamındaki birincil sistemlerin ülke içinde bulundurulması yükümlülüğünden şu aşamada muafiyetine karar verdi.

5 Ocak 2018 tarihinde SPK tarafından VII-128.9 sayılı BSYT ile III-62.2 sayılı Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (“BSDT”) Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bahse konu düzenlemeler ile ilgili olarak MA Gazette’nin 60. sayısında SPK’nın getirmiş olduğu yükümlülükler ve tebliğlerin kapsamı açıklanmıştı (linkte).

SPK tarafından getirilen bu düzenlemelere göre, sair sermaye piyasası kuruluşları ile birlikte halka açık ortaklıklar da birincil ve ikincil bilgi sistemlerini yurt içinde bulundurmakla yükümlüydü.

SPK, i-SPK 62.1 sayılı ilke kararı ile bilgi sistemleri bağımsız denetim zorunluluğu bulunmayan halka açık ortaklıkların bu aşamada birincil sistemlerini yurt içinde bulundurma zorunlukları bulunmadığını ifade etmiştir.

Ancak SPK söz konusu ilke kararında, BSDT kapsamındaki bilgi sistemleri bağımsız denetim yükümlülüğünün sermaye piyasası aktörleri için tedrici olarak genişletileceğini, söz konusu bağımsız denetim yükümlülüğünün halka açık ortaklıklar için de öngörüldüğü tarihte bu ortaklıkların birincil sistemlerinin yurt içinde bulunmasının zorunlu olduğu hususuna dikkat çekmiştir.

SPK’nın ilke kararının tam metnini görmek için lütfen linkte bulunan SPK Haftalık Bülteni’ni inceleyiniz.