Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim ve kayıt zorunluluğuna dair usul ve esasları belirleyen Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile daha önce 31 Aralık 2020 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) yapılan ve 10 Şubat 2021 tarih ve 100 sayılı MA | Gazette’de yer verdiğimiz değişiklikler 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin bildirim ve kayıt zorunluluğuna dair detaylar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

  • Düzenlemenin amacı Sermaye Piyasası Kanunu ile payları kayden izlenen şirketlerin dışındaki anonim şirketlerin de paylarının izlenmesini mümkün kılmak olarak belirtilmiştir.
  • Hamiline yazılı pay senedi bastırılması halinde; yönetim kurulunun, bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) bildirmesi zorunlu hale gelmiştir.
  • Şirket tarafından hamiline yazılı pay senedi çıkarılması halinde pay bedellerinin tamamının pay sahibi tarafından ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde aşağıdaki prosedür izlenir:
  • Şirket yönetim kurulu pay senedi bastırtılmasına dair bir karar alır. Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ticaret sicilinde tescil ve ilana tabidir.
  • Pay senedinin bilgileri yönetim kurulu tarafından MKK’ya bildirilir ve MKK tarafından üretilen tekil numara ile sisteme kaydedilir.
  • Pay senetleri, MKK tarafından her bir pay senedi için üretilen tekil numarayı içerecek şekilde şirket tarafından bastırılır ve pay sahibine teslim edilir.

Mevcut hamiline yazılı pay senetleri bakımından ise, hamiline yazılı pay senedi sahiplerine 31 Aralık 2021 tarihine kadar şirkete bildirim yapmak suretiyle MKK’ya kaydolma yükümlülüğü getirilmiştir. Başvuru esnasında pay senetlerinin zilyetliğini gösterir dokümanlar pay sahibi tarafından şirkete sunulacak olup, yönetim kurulu kendisine sunulan dokümanların yeterliliğini inceleyerek kayıt için MKK’ya gerekli bildirimi yapar.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin MKK’ya yapılacak bildirim ve kayıt prosedürlerinin tamamlanması ile hüküm ifade edecektir.

Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK’ya elektronik yöntemlerle yapılan bildirim tarihi esas alınır.

MKK’ya bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

Genel kurulun toplantıya çağrılması durumunda hazır bulunanlar listesi düzenlenirken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’den sağlanan pay sahipleri çizelgesi dikkate alınır.

MKK nezdinde tutulan kayıtlar gizlidir ve bu kayıtlar ancak ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

Kayıt ve bildirimler, MKK sistemine e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza, e-devlet şifresi veya T.C. Kimlik Kartı ile erişim sağlanarak veya doğrudan MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından giriş yapılarak elektronik ortamda yapılır.

Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.