Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerinin fiziki vergi dairelerine gitmeksizin işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmelerini sağlayacak olan İnteraktif Vergi Dairesi’ne (“İVD”) ilişkin usul ve esasları belirleyen 492 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 28 Şubat 2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. Bu elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan işlemler, fiziki vergi dairelerinde kağıt üzerinde yürütülen işlemlerle aynı hukuki etkiye sahip olacak.

Tebliğ’deki tanımı ile İVD; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (“GİB”) sağladığı hizmetlerin sunulması ya da kişilerin vergi ödevlerini yerine getirmesi amacıyla oluşturulan elektronik ortamı ifade etmektedir. İVD’ye https://ivd.gib.gov.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Tebliğ ile gerçek ve tüzel kişilerin İVD’ye erişim için şifre edinmesi, İVD üzerinden belge edinilmesi ve görüntülenmesi, İVD üzerinden vergi işlemlerinin yapılması, İVD üzerinden oluşturulan kimi belgelerin tebliğ yerine geçeceği gibi hususlar düzenlenmektedir.

GİB, vergi işlemlerine erişilebilirliğin artırılabilmesi için İVD’nin kamuoyu nezdinde daha yaygın kullanımını amaçlamış, bunu teminen de fiziki ortamdaki işlemler ile elektronik ortamdaki işlemlerin hukuki sonuç itibariyle aynı etkiye sahip olduğunu hüküm altına almıştır.

Tebliğ’e göre mükellefler İVD üzerinden aşağıdaki bilgilere erişim sağlayabilecektir:

 • Kimlik, iletişim, mükellefiyet bilgileri ile motorlu taşıtlara ilişkin bilgiler,
 • Vergi borçlarına ilişkin bilgiler,
 • Mükellef tarafından İVD ortamında verilen bildirim ve beyannameler ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklar,
 • Emanetler hesabına ilişkin bilgiler,
 • Elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklar,
 • Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve taşıtlar üzerine uygulanan hacizlere ilişkin bilgiler,
 • e-Tebligat sistemi ile tebliğ edilen evrak,
 • Vergi ceza ve ihbarnamelerine ilişkin bilgiler,
 • Mükellef tarafından İVD üzerinden yapılan başvuru ve taleplerin sonuçlarına ilişkin bilgiler.

Ayrıca Tebliğ ile mükelleflerin İVD üzerinden yapabilecekleri işlemler de sayılmıştır:

 • Borç ödeme,
 • e-Tebligat sistemine kayıt başvurusu,
 • Vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarında indirim talebi başvurusu (vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarında İVD üzerinden indirim talep edilmesi halinde, bu talepler üzerine düzenlenen tahakkuk fişleri mükelleflere yine İVD üzerinden iletilecektir; tahakkuk fişinin İVD üzerinden iletilmesi mükellefe yapılacak tebliğ yerine geçecektir),
 • Mükellefiyet durum belgesi edinimi,
 • Borç durum belgesi edinimi,
 • Özelge talebi başvurusu,
 • İşe başlama bildiriminde bulunulması,
 • Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,
 • İşyerleri sayılarına yönelik bildirimde bulunulması,
 • Amme alacaklarının ödenmesine ilişkin tecil talebinde bulunulması,
 • Vergi türü dönem değişikliği talebinde bulunulması,
 • Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki işlemler için genel dilekçe verilmesi,
 • GİB tarafından uygun görülen diğer iş ve işlemler.

Ayrıca tebliğe göre, yapılacak iş ve işlemlerde yeterli güvenliğin sağlanması ve İVD loglarının sürekli kayıt altına alınması gibi sebeplerle, İVD üzerinden verilecek dilekçe ve diğer belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır. Görüldüğü üzere mükelleflerin fiziki vergi daireleri nezdinde yürütecekleri pek çok işlemin İVD üzerinden de yürütülebileceği öngörülmüş, güvenli elektronik imzaya gerek olmayacağı da düzenlenerek sistemin yaygın kullanımının sağlanması amaçlanmıştır.

Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.