17 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 9. maddesi uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici madde 10 uyarınca işverenlerin üç ay süreyle iş akitlerini feshetmesi yasaklanmıştı.

Anılan düzenleme uyarınca İş Kanunu’nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan, haklı nedenle derhal feshe yol açan “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin” bu kuralın tek istisnası olduğu belirtilmişti.

İşverenin, bu hükme aykırı olarak iş akitlerini feshetmesi hâlinde, sözleşmesi feshedilen her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ödemekle yükümlü olacağı, ancak işverenlerin işçileri, onaylarını almaları gerekmeksizin üç aylık süreyi aşmamak şartıyla kısmen veya tamamen ücretsiz izne çıkartabileceği düzenlenmişti.

4 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, İş Kanun’un Geçici 10. maddesinde Cumhurbaşkanı’na süreleri uzatma konusunda verilen yetkiye dayanarak, işten çıkarma yasağının 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Karar’ın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.