Fiyat tekliflerinin eşit olduğu hâllerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceğine ilişkin esasları düzenleyen Kamu İhale Genel Tebliği’nin (“Tebliğ”) 70. maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 63. maddesinde değişiklik öngören iki ayrı düzenleme Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılmış ve 28 Temmuz 2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu değişikliklerin öncesinde, Yönetmelik’in 63. maddesinde belirlenen kriterler sırasıyla dikkate alınmakta ve üst sıradaki kritere uymayan teklifler elenmekteydi. Yeni düzenleme kapsamında, tekliflerin her bir kriter dikkate alınarak puanlandığı ve sonuç olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlendiği bir sistem öngörülmüştür. İki ya da daha fazla katılımcının eşit puan alması hâlinde ise, en avantajlı teklif sahibi ile en avantajlı ikinci teklif sahibinin kura yöntemiyle belirleneceği düzenlenmiştir.

Katılımcının bir ortak girişim olduğu hâllerde, belirlenen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekecektir. Bununla birlikte, katılımcının tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması hâlinde, söz konusu ortak da değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Tebliğ ve Yönetmelik’in değiştirilen hükümleri uyarınca, yeni sistem aşağıdaki esaslara dayanmaktadır:

  • Son iki yılda imzalanan sözleşmeler

İlan veya davet tarihinden itibaren son iki yıl içinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmelerin bedelinin değerlendirilmesi ve teklifin, sözleşmelerin toplam bedeli ile ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin karşılaştırılması sonucunda puanlandırılması öngörülmüştür. Katılımcı bir ortak girişim ise, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacaktır.

  • Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da İlgili Meslek Odasına Kayıtlı Bulunma

Ticari merkezi ilan veya davet tarihinden itibaren en az son bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması hâlinde, katılımcıya bir puan verilecektir.

  • İşçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmesi

Katılımcının, ihalenin ilan veya davet tarihinden itibaren son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunulan hizmet alım işlerinde işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece bir tespit yapılmamış olması yahut katılımcının söz konusu süre içinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında iş yapmamış olması hâlinde, katılımcıya bir puan verilecektir.

Tebliğ ve Yönetmelik kapsamında yapılan değişikliklerin tam metnine bağlantı adreslerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.