Yalnızca yaş sebebiyle emekliliğe hak kazanamayan sigortalılar, ilgili kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilecektir.

Kural olarak Türkiye’de emekli olabilmek için yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi olmak üzere üç (3) temel şart aranmaktadır. Son olarak, 03.03.2023 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde, emekli olabilecekleri belirlenmiştir. Ancak, 08.09.1999 tarihinden sonra hizmet başlangıcı olanlar ise bu düzenlemeden yararlanamamaktadır.

Kanun kapsamında emeklilik başvurusu yapılabilmesi için başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

Sigorta Giriş Tarihi:

  • 09.1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ve
  • 09.1999 (dahil) tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürenler

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısı:

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak;

  • Sosyal Sigortalar Kurumu’na (“SSK”) bağlı olarak sigortalı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin ve sigorta başlangıç süresine göre 5000 ile 5975 arasında değişen prim gününün tamamlanması şartı aranmaktadır.

SSK’ya kayıtlı kadın ve erkeklerin prim ödeme gün sayısına ilişkin tablolar aşağıdaki gibidir:

  • Bağkur ve Emekli Sandığı’na bağlı olanlar için ise kadınlar için 7200, erkekler için 9000 prim gününün tamamlanması şartı aranmaktadır.

İlgili Kanun ile getirilen diğer düzenlemeler ise aşağıdaki gibidir:

  • Kanun kapsamında emekli olan çalışanların işten ayrılış tarihini takip eden otuz (30) gün içinde, en son çalışılan özel sektör iş yerinde tekrar çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş (5) puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacaktır.
  • Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacaktır.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacaktır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayım tarihi olan 03.03.2023 yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile ilgili detaylara bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.