373 sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliği (“Tebliğ”) Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 8 Ekim 2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile Tebliğ kapsamında Tesis edilecek irtifak hakkı ve/veya verilecek kullanma izinleri hakkındaki işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarruf altındaki yerlere yeni yapılacak yat limanları ile yatlara ve özel teknelere bağlama ve barınma hizmeti verecek yeni iskele, yanaşma yeri ve rıhtım niteliğindeki kıyı yapılarının yapılması için en fazla 30 yıl süreli irtifak hakkı/kullanım izni verilecektir. Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapmak isteyen yatırımcılar, avan proje (=taslak proje) ve ön fizibilite raporu ile birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na (“İdare”) başvuracaklardır. Yatırıma ilişkin uygun görüş alınması durumunda, yatırımcı söz konusu uygun görüş ve hazırladığı imar planı teklifi ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yapacaktır.

Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanım izni verilmesine ilişkin ihaleler bakımından, Tebliğ’de belirlenen istisnalar dışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerinin uygulanacak, söz konusu ihaleler pazarlık usulüyle gerçekleştirilecektir.

İhale sonucunda öz izin gerekmesi halinde Bakanlık tarafından yatırımcıya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bir yıl süreyle ön izin verilecektir. Bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin tamamlanmaması halinde, bu işlemlerin tamamlanmama nedenleri de belirtilerek ek süre talebinde bulunulabilir. Bakanlık uygun görmesi halinde ön izin süresini uzatabilir.

Ön izin süresinde yatırımcının gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi halinde resmi senet düzenlenmesi suretiyle irtifak hakkı tesis edilecek, bunun karşılığında yatırımcı bedel ödeyecektir. Yatırımcıya Kullanma İzni Sözleşmesinin düzenlenmesi suretiyle kullanma izni verilir.

Tebliğe göre hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde en fazla otuz yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ise en fazla otuz yıla kadar kullanma izni verilebilir.

İrtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen taşınmazın hak lehtarına veya temsilcinse tesliminden itibaren altı ay içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanması ve inşaatın iki yıl içerisinde bitirilmesi gerekir. İnşaat süresi, İdare’nin ve Bakanlık’ın uygun görüşü ile ruhsat alma süresi dahi toplam 5 yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

Ayrıca gerekli şartların gerçekleşmesi halinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya adlarına kullanma izni verilen yatırımcılar, bu hakları ve/veya izinleri kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredilebilmektedir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.