28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ilga eden 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“TKHK”) “Ticari reklam” başlıklı 61. maddesinin 5. fıkrasının “Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.” hükmü her ne kadar mevcut mevzuatta “karşılaştırmalı reklamlar” açısından bir yenilik getirmemiş gibi görünmekte ise de işbu maddenin son fıkrası uyarınca 10 Ocak 2015 tarihinde yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) bu hususta önemli yenilikler getirmiştir.

Yönetmeliğin 8/2 maddesi uyarınca aşağıdaki tüm şartları taşıması halinde karşılaştırmalı reklamlarda artık “rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına” yer verebilecektir;

  1. Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,
  2. Haksız rekabete yol açmaması,
  3. mal veya hizmetlerin aynı nitelikte olması ve aynı istek ya da ihtiyaca cevap vermesi,
  4. Tüketiciye fayda sağlayacak bir hususun karşılaştırılması,
  5. Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dâhil, bir ya da daha fazla maddi, esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliğinin objektif
  6. olarak karşılaştırılması,
  7. Nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, rapor veya belgelerle ispatlanması,
  8. Rakiplerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını, ticaret unvanını, işletme adını, diğer ayırt edici işaretlerini, mallarını, hizmetlerini,

faaliyetlerini veya diğer özelliklerini kötülememesi veya itibarsızlaştırmaması.
Ancak TKHK’nın 61. maddesi uyarınca Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) her ne kadar 10 Ocak 2015 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe girmiş ise de Yönetmeliğin karşılaştırmalı reklamlara ilişkin 8/2 maddesinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2016 olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle, 10 Ocak 2016 tarihine kadar TKHK Geçici Madde 1/3 hükmü uyarınca karşılaştırmalı reklamlara ilişkin Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 11. maddesi uygulama alanı bulmaya devam etmekte olup, ilgili madde uyarınca “Karşılaştırılan mal, hizmet veya marka adının” reklam içerisinde belirtilmesi yasaklanmıştır.

10 Ocak 2016 tarihi itibariyle yönetmeliğin 8/2 maddesinin yürürlüğe girecek olması nedeniyle 8/1 maddesinde yer alan tüm şartları taşıması halinde karşılaştırmalı reklamlarda artık “rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına” yer verilebilecektir.

Yönetmelik metninin tümüne bu linkten ulaşabilirsiniz.