Maliye Bakanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Esasları’nda çeşitli değişiklikler yapmıştır. Özellikle beyan edilmeyen KDV’nin indirim usulü değişmiş, dava konusu yapılan faturalardaki KDV’nin artık davanın sonuçlandığı yılda indirilebileceği öngörülmüştür.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) (‘‘Tebliğ’’) 15 Şubat 2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile değiştirilen esaslı değişiklikler aşağıdaki gibi olmaktadır:

  • Tevkifat uygulanan bazı hizmetler ile ilgili KDV iade alacaklarında 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya Yeminli Mali Müşavir raporuna göre yerine getirilebilecektir.
  • İndirimli orana tabi işlemlerde vergi inceleme raporuna göre mahsuben iade uygulamasında teminat şartı aranmayacaktır.
  • İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacak olup iadesi için başvurulan KDV tutarı revize edilecektir.
  • Beyanı daha önce hiç yapılmamış veya eksik yapılmış sorumlu sıfatıyla KDV’nin sonradan beyanı halinde ve ilgili olduğu yılı geçmiş olsa bile ödemenin gerçekleştiği takvim yılında indirim konusu yapılabilecektir.
  • Ülkemizden serbest bölgelere veya serbest bölgeden ihraç amaçlı yapılan yük taşıma işlerinin KDV’den istisna olacağı düzenlenmiştir.
  • Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır.
  • Hekimler vasıtasıyla verilen hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacağı kararlaştırılmıştır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.