Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) (“Kırsal Kalkınma Eylem Planı”), Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek 1 Haziran 2016 tarihli ve 29729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Eylem Planı ile kırsal kesimdeki asgari yaşam kalitesinin ülke ortalamasına yaklaştırılması, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alandaki koşullarla uyumlu hale getirilmesi ve kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması amaçlanmaktadır.

Kırsal Kalkınma Eylem Planında, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) (“UKKS 2020”) Belgesi ile uyumlu olarak ulusal kırsal kalkınma politikasının beş stratejik amacına, 11 önceliğine ve 40 tedbirine yer verilmiş olup beş ana stratejiyi ve alt başlıklarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 • Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması
  • Tarım ve gıda sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesi
  • Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi
 • Kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürebilirliğinin sağlanması
  • Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebildiğinin sağlanması
  • Tarım arazilerinin kullanımında etkinliğin sağlanması
  • Orman kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının geliştirilmesi
  • Fiziki altyapının geliştirilmesi
  • Sosyal altyapının geliştirilmesi
 • Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması
  • Beşeri sermayenin geliştirilmesi
  • Yoksullukla mücadelenin güçlendirilmesi
 • Yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
  • Kamunun hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi
  • Yerel kalkınmaya yönelik girişimlerin güçlendirilmesi

Kırsal Kalkınma Eylem Planı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.