Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 28 Nisan 2019 tarihinde

 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik,
 •  Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve
 •  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de

değişiklikler yaptı.

Süreçteki önemli değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

 •  “Kişisel Veri İşleme Envanteri” tanımı değiştirilirken, bu kapsamda envanterin veri işlemenin hukuki sebeplerini de barındırması gerektiği öngörülmüştür. Ayrıca tanımlarda yer alan “kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süre”nin, “azami saklama süresi” olduğu netleştirilmiştir.
 •   “İrtibat Kişisi” tanımı değiştirilmiş; bu kapsamda tüzel kişilere ek olarak, Türkiye’de yerleşik olan ve olmayan gerçek kişilerin de Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla irtibat kişisi bildirmesi gerektiği netleştirilmiştir.
 • Sadece Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumlularının kişisel veri işleme envanteri hazırlamakla yükümlü oldukları açık bir şekilde kaleme alınmıştır.
 • “Veri Kayıt Sistemi” tanımı değiştirilmiş; verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği her tür kayıt sistemini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.  
 • Veri sorumlusunun farklı birimlerinde, kişisel verilerin farklı amaçlarla işlendiği durumlarda aydınlatma yükümlülüğünün her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilmesi gerektiğini düzenleyen hüküm, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’tamamen çıkarılmıştır.
 •  VERBİS’e kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliklere ilişkin yapılması gereken bildirimin yedi günlük süresinin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağı netleştirilmiştir.
 •   Kurum’un kamuya açıklayacağı bilgiler arasından, irtibat kişisinin adı, adresi ve KEP adresi çıkarılmıştır.
 •  İrtibat kişisinin veri sahibi başvuruları tarafından iletilen talepleri cevaplandırmasına ilişkin görevi, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’ten çıkarılmıştır.
 • VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisnaların belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak hususlara, veri sorumlusunun yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı bilgisi eklenmiştir.
 • Veri sorumlusunun, nezdinde gerçekleştirdiği işlemlere göre kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemleriyle ilgili uyguladığı yöntemleri, ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

Yukarıdaki değişikliklerin yanı sıra, Kurum kişisel veri işleme envanterinin içeriği ve hazırlama süreçlerinin detayları hakkında bilgilendirme yapmak ve örnek sağlamak amacıyla Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi hazırladı ve internet sitesinde yayımladı.

28 Nisan 2019’da 30758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliklere ve 30 Nisan 2019’da Kurum yayımlanan rehberin tam metnine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

(i) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(ii) Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(iii)  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi