5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin başında, 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranının %20’den %22’ye çıkarılması yer almaktadır. Ayrıca, çeşitli kurumlar vergisi istisnalarının kapsamı ve oranlarında da yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Başlıca değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

  • Kurumlar vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %20’den %22’ye çıkarılmıştır.
  • Değişiklik öncesi kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmaktaydı. Değişiklik Kanunu ile bu istisna oranı %50’ye düşürülmüştür.
  • Kooperatiflerin kurumlar vergisinden muafiyetine ilişkin olarak ortak dışı işlem tanımlanmıştır. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin esasların Maliye Bakanlığı’nca düzenleneceği belirtilmiştir.
  • Finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış olan kurumların, bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazların, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık finansal kiralama ya da finansman şirketlerine devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.
  • Bankaların, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış kurumların bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları ve bankaların, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine devredilen taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.
  • 2017 takvim yılında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için öngörülen kurumlar vergisi indirimi, 2018 takvim yılına da uzatılmıştır.

30261 sayılı ve 28 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 123. maddesi uyarınca ilgili değişikliklerin yürürlük tarihlerinin belirlendiği 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.