Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (“21 Aralık 2023 tarihli ve 32406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.  Tarife, 2024 yılı için icra dairelerince muhafaza altına alınan ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mallar için alınacak ücretleri belirlemektedir ve 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (“Tarife”) 21 Aralık 2023 tarihli ve 32406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tarife icra dairelerince muhafaza altına alınan ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mallar ve muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için 2024 yılında alınacak ücretleri belirlemektedir.

Tarife’de muhafaza ücretinin hesabı, muhafaza ücretinin azami haddi, muhafaza avansının alınması yönünde düzenlemelere yer verilmektedir.

Tarife kapsamındaki düzenlemeler ile ilgili başlıca hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Tarife kapsamında 2023 yılına ilişkin olarak belirlenmiş muhafaza ücretleri arttırılmıştır.
  • Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan muhafaza işlemleri için ödenecek ücretin ücret tablosundaki muhafaza ücretlerinin yüzde sekseni üzerinden hesap edileceği, ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingir hizmetleri için belirlenen ücretlerin lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde uygulanmayacağı düzenlenmiştir.
  • Tarife ile hacizli olmayan taşınır mallar ayrı bir kalem olarak düzenlenmiş, bu malların muhafaza ücreti tüm bölgeler için malın hacmi/m3 fiyatı üzerinden m3 başına 6.-TL olarak belirlenmiştir.
  • Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu günün nazara alınmayacağı, muhafaza ücretinin başlangıç tarihinin malın depoya teslim tarihinin, muhafazası özellik arz eden malların muhafaza ücretinin, ilgili icra dairesi tarafından piyasa koşulları dikkate alınarak takdir olunacağı, mahcuz malın muhafaza altına alındığı yer ile teslim edileceği depo arasındaki uzaklık daha fazla olsa dahi nakliye ve çekici ücreti 50 kilometre mesafe için ödenecek miktarı geçemediği hükme bağlanmıştır.
  • Lisanslı yediemin depolarına teslimi yapılacak mahcuz malların muhafaza işlemleri esnasındaki çekici, nakliye ve hamaliye hizmetleri için ödenecek ücret tespit edilirken işin niteliği, süresi, harcanan emek ve masraf göz önünde bulundurularak daha kolay ve kısa zamanda fazla emek ve masraf harcanmadan yapılan işlerde icra dairesi tarafından, belirtilen ücretlerin altında da ücret takdir olunacağı hükme bağlanmıştır.
  • Tarife ile icra ve iflas dairelerince tahliye, tedbir ve muhafaza gerektiren diğer hâllerde hacizli olmayan taşınır malların yediemine teslim edilmesi aşamasında muhafaza ücretinin ücret tablosu dikkate alınarak takdir olunacağı, bu ücretin beş günlük ücret toplamından az olamayacağı düzenlenmiştir.
  • İcra ve iflas dairelerince tahliye, tedbir ve muhafaza gerektiren diğer hâllerde hacizli olmayan taşınır malların muhafaza müddeti hitamında hesap edilecek ücretin altı aylık muhafaza gideri toplamını geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.
  • Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az üç aylık muhafaza giderinin dikkate alınacağı, muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur avansın tamamlanması için alacaklıya makul bir süre verileceği düzenlenmiştir.

Tarifenin tam metnine ve ücret tablosuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.