3213 sayılı Maden Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklik yapılarak yeni maden teşvikleri getirildi. Ayrıca, arama faaliyetleri ve ruhsat izinleri ile ilgili süreçlerde değişiklikler yapıldı.

Kanun’da değişiklik yapan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile getirilen önemli değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

Maden teşvik tedbirleri

 • İşletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle:
  • II. Grup ve IV. Grup maden sahaları için ve,
  • htisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına kanun kapsamında devredebilen maden sahaları ile bu kuruluşlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecek maden sahaları için,

6831 sayılı Orman Kanunu (“Orman Kanunu”) kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç, artık herhangi bir bedel alınmayacaktır.

 • Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdamı, yatırım ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla, bu ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, 10 yıl süreyle Orman Kanunu kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin alınıp alınmayacağını Bakanlar Kurulu belirleyecektir.
 • Yukarıda belirtilenler dışındaki sahalarda işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere ilk 10 yıl süreyle Orman Kanunu’na göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınacaktır.

Arama faaliyetleri

 • Aşağıdaki durumlarda artık arama ruhsatı iptal edilecektir;
  • Genel arama dönemi sonuna kadar ön arama ve genel arama faaliyet raporları ile yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmemesi.
  • Verilen ek sürede eksikliklerin giderilmemesi veya verilen belgelerin uygun görülmemesi.
  • İlgili mevzuat kapsamında diğer kurumların, ruhsat sahibinin gerekli izinlere ilişkin başvurusunu olumsuz sonuçlandırması veya bu izinlerin ruhsat sahibinden kaynaklanan nedenlerle alınamaması.
 • İşletme ruhsatının sağladığı ilk beş yıllık dönemde;
  • Ruhsat sahiplerine artık üretimin en az olduğu herhangi üç yılında yaptığı toplam üretim miktarının, projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %30’undan az olması durumunda, idari para cezası verilecektir.
  • Bu idari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere, geriye doğru üç yıllık dönemlerde yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen yıllık üretim miktarının %30’undan daha az olması durumunda ruhsat sahiplerine 50.000 Türk lirası idari para cezası verilecektir.
 • Beş yıl içerisinde lisans sahibine iki defa idari para cezası uygulanması halinde ise ruhsat iptal edilecektir.

Değişiklik Kanunu 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Kanunu’nun tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.