17 Aralık 2017 tarihinde 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 486 ve 487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması için geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ve bazı belgelerin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ve bu hususta Maliye Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

486 No’lu Tebliğ uyarınca

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla Defter-Beyan Sistemi (“Sistem”) geliştirilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığı tarafından müsaade edilenler, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından ya da tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri bu Sistemi kullanamayacaktır.

Bu Sistem ile vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, kayıtlardan hareketle defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması ve muhafaza edilmesi, bu sayede yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

487 No’lu Tebliğ uyarınca

“Elektronik İrsaliye”, “Elektronik Müstahsil Makbuzu” ve “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu” belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği tebliğde öncelikle belirtilen bu belgelerin kağıt ortamında düzenlenen sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu hükme bağlanmıştır.

“Uygulamaya Dahil Olma” başlıklı bölümde, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamalarının zorunlu olmadığı ve 487 No’lu Tebliğ’de yer alan şartları sağlayan mükelleflerin istemeleri halinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren söz konusu uygulamalardan faydalanabilecekleri belirtilmektedir.

Düzenlenecek belgelerin düzenlenme usul ve şartlarına ilişkin detaylı açıklamalar ve belgelere konulacak amblem ve belge numarasına ilişkin teknik bilgiler yine Tebliğ’de yer almaktadır.

487 No’lu Tebliğe konu uygulamalar kapsamında kullanılacak olan belgelerin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, ilgili diğer kanun ve ilgili teknik kılavuz düzenlemelerinde yer alan usul ve esaslara uygun olması gerektiği ve bu usul ve esaslara aykırı biçimde belge düzenleyenler hakkında işledikleri fiilin türüne göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezaların uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Tebliğlerin tam metnine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: