Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 459 sıra numarası ile çıkarılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), 24 Aralık 2014 tarihli 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ hükümleri, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır. Tebliğ, 320, 323, 324 ve 332 sıra numaraları ile çıkarılmış Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile de düzenlenmiş olan tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak yeni düzenlemeler getirmektedir.

Tebliğ uyarınca tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar,

  • Vergi Usul Kanunu 232. maddesinin birinci fıkrasına göre fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
  • Serbest meslek erbabı,
  • Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar,
  • Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve
  • Vergiden muaf esnaf

olarak belirlenmiştir.

Tebliğin 4. maddesine göre, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlar ile yapacakları 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Buna ilişkin olarak:

  • 7000 TL’yi aşan işleme yönelik tahsilat veya ödemeler farklı tarihlerde kısım kısım yapılsa bile işlemin toplam tutarı dikkate alınacak, her bir tahsilat ve ödeme aracı finansal kurumsal kanalıyla gerçekleştirilecektir.
  • Aynı gün içinde, aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7000 TL’yi aşması durumunda, işlemler tekil olarak söz konusu tutarın altında kalsa bile toplamda tutarın aşılmasından itibaren olan tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

Söz konusu tahsilat ve ödemeler her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişin olabileceği gibi, avans, depozito, pey akçesi gibi diğer işlemleri de kapsamaktadır.

Tebliğ’in 4.2. maddesinde ise Tebliğ kapsamında olmayan tahsilat ve ödemeler sayılmıştır. Buna göre, sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemler, döviz alım satım işlemleri, noter ve tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler dâhil sayılan işlemlerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Tebliğ kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu bulunan tahsilat ve ödemelerin bu kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. Ancak bu belgeler yapılan işlemi değil, o işleme ilişkin tahsilat veya ödemeyi tevsik etmektedir. Dolayısıyla, Tebliğ’de öngörülen tevsik zorunluluğu, mükelleflerin ilgili işleme ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmesi öngörülen belgeleri düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Tebliğ kapsamında tevsik zorunluluğuna tabi tutulan tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmaması durumunda, taraflara Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilecektir.

Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.