Sebze ve meyveler ile diğer yüksek talep gören malların yeterli arz ve talebini sağlamak için kontrol ve denetim noktalarının kurulmasına ilişkin kurallar getirilmiştir. İlgili kurallara göre, belediyeler denetim noktaları kurmak, işletmek ve bunları teçhizatlandırmakla mükelleftir. Kontrol noktalarının öncelikli amacının sebze ve meyvelerin, elektronik toptan satış sisteminde belirlenen tanıtıcı belgelere uygunluğunun denetlenmesi olarak belirtilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın, Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”) 4 Ağustos 2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlememiz mümkündür.

  • Belediyelerce kurulacak kontrol ve denetim noktalarının, il ve ilçe merkezlerinin giriş ve çıkışları ile şehirlerarası yollarda bulunmasına ve buraların trafik düzenini ve güvenliğini olumsuz etkilemeyecek konumda ve yapıda olmasına dikkat edilecektir.
  • Kontrol ve denetim noktaları, mevcut güzergah üzerinde yol kenarı denetim yetkisi bulunan diğer kurumların denetim noktalarına uygun bir uzaklıkta olmak suretiyle tesis edilecektir.
  • Kontrol ve denetim noktalarında gerekli her türlü araç ve gereç belediyeler tarafından karşılanacaktır.
  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yurt genelinde kurulan yol kenarı denetim istasyonları Belediyelerce kontrol ve denetim amacıyla yapılacak protokoller kapsamında ortak denetim noktası olarak kullanılabilecektir.
  • Sebze ve meyve toptan ticaretinde, şehirlerarası mal taşımacılığı süreklilik gösterdiğinden, sebze ve meyve sezonu dikkate alınmak suretiyle yeterli düzeyde denetim yapılabilecek şekilde personel planlaması yapılacaktır.
  • Kontrol ve denetim noktalarında durdurulan araçlarda yüklü bulunan sebze ve meyvelerin, sisteme bildirilip bildirilmediği sistem üzerinden alınan künye belgelerinin kontrolü ile tespit edilecektir.
  •  4 Ağustos 2016 tarihinden önce kurularak işletilmekte olan kontrol ve denetim noktaları, Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kullanılmaya devam edilecektir.

Yönetmelik metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz