Türkiye Noterler Birliği, iş sözleşmesinin devri protokolünden alınacak damga vergisi ve harç hakkında 7 sayılı genelgeyi ve tapu siciline şerh verilecek taşınmaz kira sözleşmelerinin düzenleme yapılması zorunluluğu olmadığı hakkında 38 sayılı genel yazıyı yayınladı.

07.04.2016 tarihli ve 7 sayılı genelge ile iş sözleşmesi devri protokolünden alınacak damga vergisinin 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (“Harçlar Kanunu”) 42’nci maddesine istinaden damga vergisine tabi tutulmayacağı ve işlemden sadece maktu harcın alınması gerektiği açıklığa kavuşturuldu.

02.05.2016 tarihli ve 38 sayılı genelge ile ise taşınmaz kira sözleşmelerinin noterliklerde düzenleme şeklinde yapılması zorunluluğunun bulunmaması sebebiyle onaylama şeklinde yapılan bu tür sözleşmelerin ibrazı halinde de tapu siciline şerh verilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

İş sözleşmesinin devri protokolünden alınacak damga vergisi ve harca ilişkin açıklamalar

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bir önceki görüşte iş sözleşmesinin devri protokolünün ticari bir sözleşme olarak değerlendirilmesi gerektiği ve buna bağlı olarak sözleşmenin düzenleyici hükümlerine paralellik teşkil edecek bir değer gösterilerek bu değer üzerinden nispi damga vergisi ve harç aranılması gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu kağıtta gösterilecek değer hakkında tekrar görüş alınması üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür devir sözleşmelerinin, Harçlar Kanunu kapsamında belli bir değer gösterilmesine konu teşkil etmediğine dair görüş vermiştir.

Dolayısıyla, 7 sayılı genelgede, devreden şirket, devralan şirket ve devre konu personel arasında düzenlenen “İş sözleşmelerinin devri protokolü” başlıklı kağıdın, Harçlar Kanunu’nun 42. maddesinde belirtilen manada menkul veya gayrimenkul bir malın aynına yönelik bir taahhüdü ihtiva etmediği ve belli bir değere konu teşkil etmediği anlaşıldığından, söz konusu kağıttan damga vergisi aranılmaması, kağıdın noterde tasdik edilmesi işleminden ise Harçlar Kanunu’na bağlı (2) sayılı tarifenin II-1’inci maddesine göre maktu harç alınması gerektiği belirtilmiştir.

Tapu siciline şerh verilecek taşınmaz kira sözleşmelerinin düzenleme yapılması zorunluluğu olmadığına ilişkin açıklamalar

Tapu Sicil Tüzüğü’nün kişisel hakların şerhi için aranacak belgeler başlıklı 47. maddesinin (ç) bendinde taşınmaz kiraları için yazılı sözleşme aranır hükmü bulunmaktadır. Taşınmaz kiralarının tapuya şerhi için yazılı sözleşmenin ibrazı yeterli olmasına rağmen, noterliklerde onaylama şeklinde yapılan taşınmaz kira sözleşmelerinin şerh için ibraz edilmesi durumunda bazı tapu müdürlüklerince sözleşmelerin düzenleme şeklinde yapılmadığından kabul edilmedikleri öğrenilmiştir. Bunun üzerine, uygulamanın yasal dayanağının bulunmadığı açıklanmıştır.

38 sayılı genel yazıda tapuya şerh edilecek taşınmaz kira sözleşmelerinin noterliklerde düzenleme şeklinde yapılması zorunluluğunun olmadığı, onaylama şeklinde yapılan bu sözleşmelerinin ibrazı halinde de tapu siciline şerh verilmesinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

7 sayılı genelgenin tam metnine bu linkten, 38 sayılı genel yazının tam metnine ise bu linkten ulaşabilirsiniz.