Türkiye Noterler Birliği, ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında akdedilen rödövans sözleşmelerinin onaylanması için noterliklere başvurulması aşamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) izninin gerekip gerekmediğini açıklığa kavuşturmak amacıyla bir genel yazı yayınlamıştır. Türkiye Noterler Birliği’nin 20 Ocak 2016 tarihli 10 No.lu Genel Yazısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14 Aralık 2015 tarihli yazısı esas alınarak, rödövans sözleşmelerinin noterliklerce onaylanması aşamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izninin aranmayacağı belirtilmiştir.

3213 sayılı Maden Kanunu’nun Ek 7. maddesinde 2015 yılında yapılan değişiklikle; ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak rödövans sözleşmelerinin Bakanlık’ın iznine tâbi olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede Türkiye Noterler Birliği tarafından, rödövans sözleşmelerinin noterliklerce onaylanmasından önce Bakanlık izninin aranması gerektiği, 18 Şubat 2015 tarihli Genel Yazı ile duyurulmuştur. Buna karşın, Türkiye Noterler Birliği tarafından Bakanlık’ın rödövans sözleşmelerinin yapılmasından önce değil sonra izin verdiğinin öğrenilmesi üzerine, Bakanlık Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (“Genel Müdürlük”) bir yazı gönderilmiş ve tüm noterliklerde uygulama birliğinin sağlanması bakımından rödövans sözleşmelerinin yapılması için noterliklere başvurulması hâlinde, Bakanlık izninin aranıp aranmayacağının ve izin olmaksızın sözleşmelerin onaylanmasının mümkün olup olmadığının bildirilmesi istenmiştir.

Genel Müdürlük, 14 Aralık 2015 tarihli yazısında, ruhsat sahibi ve üçüncü kişiler arasında akdedilerek Genel Müdürlük’ün maden sicil kayıtlarına şerh edilmesi amacı ile verilen rödövans sözleşmelerinin, Maden Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde incelenerek uygun bulunması hâlinde, Maden Kanunu Ek 7. Madde uyarınca izin verilmesi amacıyla Bakanlık’a gönderildiğini açıklamıştır. Bu bağlamda Genel Müdürlük, noterlikler tarafından onaylanacak sözleşmelerin de Genel Müdürlük tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Bakanlık iznine sunulacak olması nedeniyle, rödövans sözleşmelerinin onaylanması için noterliklere başvurulması aşamasında noterlikler tarafından Bakanlık izni aranmayacağını belirtmiştir.

Genel Yazı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.