Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 26 Aralık 2015 tarih ve 29574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler genel olarak tek seferlik ödeme işleminin Yönetmelik kapsamında düzenlenmesi ile bazı tanımsal, sistematik ve usule dair hususları kapsamaktadır.

Bu kapsamda Yönetmelik’te dikkat çeken bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Yönetmelik’in dördüncü kısmının birinci bölümünün “Tek Seferlik Ödeme Sözleşmesi” olan başlığı “Tek Seferlik Ödeme İşlemi” olarak değiştirilmiş ve bu kapsamda tek seferlik ödeme işlemleri öncesi bilgilendirme ve tek seferlik ödeme işlemi şartları da dâhil olmak üzere tek seferlik ödeme işlemleriyle ilgili olarak geniş düzenlemeler yapılmıştır.
  • Yönetmelik Madde 3/1(e)’de yapılan değişiklikle fatura ödemesinin tanımı daraltılmış ve ‘vergi, resim, harç, sosyal güvenlik primi ve bunlara bağlı cezalar karşılığı yapılan ödemeler’ kapsam dâhilinden çıkarılmıştır.
  • Yönetmelik’in 5. maddesine eklenen 7. fıkra ile fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin olarak bir bankadan dış hizmet alan kuruluşun fatura üreten kurumlar adına açıkça tahsilat yapmak üzere yetkilendirilmesi halinde ek olarak kuruluşun fatura üreten kurumlar ile adlarınatahsilat yapılabilmesi konusunda sözleşme yapma gerekliliği kaldırılmıştır.
  • Yönetmelik Madde 33’te yapılan değişiklik ile ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında yapılacak çerçeve sözleşmenin konusu olan ilişkinin niteliği “süreklilik arz eden periyodik ödeme ilişkileri” olarak belirlenmiştir.
  • Yönetmelik Madde 58’in başlığına “Düşük değerli ödeme işlemleri” eklenmiş olup, aynı maddenin değiştirilen 3. Fıkrası ile belirtilen aralıklardaki ödemelerde tek seferlik ödeme işlemi gerçekleştiği takdirde sözleşme düzenlenmesinin zorunlu olmaması hususu kaldırılmıştır.
  • Ek olarak, ilgili maddelerde yapılan değişikliklerle faaliyet izni için gerekli belgeler azaltılmış ve öz kaynak hesaplamasında dikkate alınacak kalemler daraltılmıştır.

Bu linke tıklayarak Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşabilirsiniz.