Perakende enerji satış fiyatının tespitine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidilmiştir. Bu çerçevede Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 5 Ocak 2017 tarih ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin, tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yaptıkları enerji satışına ilişkin faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetlerinden hareketle belirlenmektedir. Perakende satış fiyatının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar arasına aşağıdaki kalemler eklenmiştir:

  • faturalama ve müşteri hizmetleri, perakende satış hizmetleri gibi işletme giderleri,
  • aktif enerji maliyetleri ile faaliyetin sürdürülebilmesi için katlanılan tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller.

Perakende satış gelir tavanının tespitinde esas alınan işletme giderlerini ifade eden düzenlemeye esas işletme gideri; sabit, değişken ve kontrol edilemeyen işletme giderleri olarak sınıflandırılmaktadır. Aşağıda belirtilen işletme giderleri kontrol edilemeyen işletme giderleri kapsamında değerlendirilmekte idi.

  • 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlarla ilgili mali mevzuat kapsamında oluşan amortisman giderleri,
  • Şüpheli ticari alacak karşılık giderlerine ilişkin olarak; her bir görevli tedarik şirketinin tahsilat riski ile ülke tahsilat riskinin ortalamasının ilgili şirketin satılan ticari mallar maliyeti ile çarpılması suretiyle bulunan tutar.

Bununla birlikte, 5 Ocak 2017’den itibaren ilgili kontrol edilemeyen işletme giderlerinin kapsamı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • Azami olarak sabit işletme giderinin %10’u olmak üzere 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlarla ilgili mali mevzuat kapsamında oluşan amortisman giderleri,
  • Şüpheli ticari alacak karşılık giderlerine ilişkin olarak; her bir görevli tedarik şirketinin tahsilat riski ile ülke tahsilat riskinin ortalamasının ilgili şirketin net satış hasılatı ile çarpılması suretiyle bulunan tutar (Hesaplamalara esas ülke tahsilat riski ortalaması %1’i aşamaz. Bu oranın aşılması halinde aşan kısım hesaplamalarda dikkate alınmaz).

Bu çerçevede net satış hasılatı, toplam satış hasılatından Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, organize toptan satış piyasasında yapılan enerji satışları, dengeden sorumlu grup içi satışları, alınan destekleme tutarlarının düşülmesi suretiyle yeniden hesaplanan tutar olarak tanımlanmıştır. Tahsilat riski ise; görevli tedarik şirketinin şüpheli ticari alacak karşılık giderlerinden, ticari alacaklarla ilgili konusu kalmayan karşılık gelirlerinin düşülmesi ile bulunan tutarların, net satış hasılatına oranı olarak ifade edilmiştir.

Ayrıca yükümlenilen tutara ve enerji tedarik maliyetin hesaplanmasına ilişkin formüllerde değişikliğe gidilmiştir.

Bu linke tıklayarak Değişiklik Tebliği’nin tam metnine ulaşabilirsiniz.