Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temini ile ilgili düzenlemelerde değişiklik yapmıştır. Değişiklik ile söz konusu ürünlerin temini ve serbest dolaşıma girmesi için alınan alınması gereken uygunluk yazısına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiş olup, değişiklik ile ayrıca akaryakıt haricindeki petrol ürünlerinin sanayiciler veya ithalatçılar haricindeki üçüncü kişiler tarafından teslim alınmasını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınacak izne tabi tutulmuştur.

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 10 Mart 2017 tarihli ve 30003 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricindeki petrol ürünlerini (“Ürünler”) artık EPDK’dan izin almadan üçüncü kişilere teslim edemeyecektir ve bu maddeler üçüncü kişilerce teslim alınamayacaktır.

Ürünlerin temini ve serbest dolaşıma girmesi için alınan uygunluk yazısı başvurusunun inceleme ve değerlendirmesinde;

  • Medeni yağ lisansı sona erdirilen veya iptal edilen firmaların yürürlükte olan uygunluk yazılarının kullanılmayan kısmı Petrol Piyasası Daire Başkanlığı tarafından iptal edilecektir.
  • İlgili ve diğer mevzuata aykırılık tespiti ve bu konuda kuvvetli şüphe bulunması halinde, durum Denetim Dairesi’ne ve/veya yetkili idarelere bildirilecektir.
  • Kurumca ön araştırma veya soruşturma açılması halinde, soruşturma süresince muhataba uygunluk yazısı verilmemesi konusunda Denetim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi doğrultusunda Başkanlık Olur’u ile tedbir uygulanabilecektir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.