13 Ocak 2024 tarihli ve 32428 sayılı Resmî Gazete’de, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde düzenlenen, yönetmelikteki tanımlar, yapı ruhsatı işlemleri ve mevcut yapı ruhsatı başvuruları ile ilgili maddelerde değişiklik yapılması amacıyla Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Uygulama imar planı bulunan alanlara ilişkin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esaslar 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile belirlenmiştir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile, “Kuranglez” teriminin tanımına “içerisinde konut bulunan binalar, konaklama amaçlı binalar ve yurt, hastane gibi yataklı mekanı bulunan binalar hariç olmak üzere, tek bağımsız bölümlü umumi binaların bodrum katlarında yapılması halinde ise sel ve su taşkın riskine karşı tedbirler alınarak derinliği 4 metreye, genişliği 1.5 metreye kadar olabilen” ibaresi eklenmiştir.

Yine Yönetmelik’te yapı ruhsatı işlemlerini düzenleyen 55. maddeye 17. fıkra eklenmiş, taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak olan güçlendirme amaçlı yapı ruhsatı için başvuru ekinde bulunması gereken belgeler düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmelik’te mevcut yapı ruhsatı başvurusu bulunan ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım işlerine yönelik ihale kararı olan yapılar için muafiyeti düzenleyen Geçici 3. Madde’ye ekleme yapılarak muafiyet alanına “riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olup maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olan yapılar” eklenmiştir. Aynı fıkrada yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” olarak değiştirilmiştir ve muafiyetin süresi uzatılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği yayım tarihi (13 Ocak 2024) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe bu bağlantıdan, Değişiklik Yönetmeliği’ne ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.