4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında muafiyet rejimlerine, birleşme ve devralma işlemlerinin incelenmesine, yapısal tedbirler ve inceleme yetkisine, de minimis kuralına, taahhüt ve uzlaşma müessesine ilişkin birçok yeniliği içeren Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 24 Haziran 2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Kanun’un 5. maddesinde yapılan değişiklik, teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin muafiyet hükümlerinin uygulanması için gerekli koşulları karşılayıp karşılamadıklarını kendi kendilerine değerlendirebilecekleri hususunu netleştirmiştir. Bununla birlikte teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin muafiyet hükümlerinin kendilerine uygulanıp uygulanmadığı konusunda tereddüt yaşamaları durumunda Rekabet Kurumu’na (“Kurum”) başvuru yapabilecekleri de maddeye eklenmiştir.
  • Birleşme ve devralma işlemlerinin incelenmesinde “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi” uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Kurum tarafından yapılan birleşme ve devralma denetimlerinde söz konusu testin uygulanması ile birlikte hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi sonucunu doğuran işlemlerin yanı sıra rekabeti önemli ölçüde azaltabilecek işlemler de Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından yasaklanabilecektir.
  • Kanun’da yapılan başka bir değişiklik uyarınca rekabet ihlalleri ile daha etkili mücadele edebilmek amacıyla Kurul kararlarında getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermemesi durumunda, rekabet ihlalinde bulunan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirlere başvurabileceği hüküm altına alınmıştır. Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi hâlinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verileceği öngörülmüştür.
  • Kurum’un yaptığı yerinde incelemelerde, teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden alabileceği belgeleri düzenleyen Kanun’un 15. maddesinde yapılan değişiklik ile Kurum’un fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan verileri de inceleyebileceği açıklığa kavuşturulmuş olup Kurum’un inceleme yetkisi genişletilmiştir.
  • Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması gerekçesiyle yapılan bir değişiklikle, Kurul’un rakipler arasında ağır ve açık ihlal hâlleri hariç olmak üzere, piyasadaki rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu yapmayabileceği belirtilmiştir. Böylelikle Değişiklik Kanunu ile birlikte de minimis kuralı uygulama alanı bulmuştur.
  • Kanun’un 43. maddesine getirilen bir başka değişiklikle taahhüt ve uzlaşma mekanizmaları tanıtılmıştır. Bu doğrultuda “rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller” dışında rekabet sorunlarının giderilmesine ilişkin teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri taahhüt sunabilecektir. Böylelikle Kurul, verilen taahhüdün rekabet sorunlarını giderebileceğine kanaat getirirse soruşturma açılmamasına veya soruşturmaya son vermeye karar verebilecektir. Ayrıca Kanun’un aynı maddesinde soruşturma süreçlerinin kısaltılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla getirilen değişiklik ile uzlaşma müessesi uygulama alanı bulmuştur. Soruşturmaya başlanmasından sonra Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen uzlaşma usulünü başlatabilir. Kurul, hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilir. Bu çerçevede Kurul, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir süre verir. Hakkında soruşturma açılan taraflar kendilerine verilen süre içerisinde uzlaşırsa, Kurul, vereceği idari para cezasında %25’e kadar indirim yapabilecektir. Uzlaşmaya ilişkin diğer usul ve esaslar Kurul tarafından çıkartılacak yönetmelik ile belirlenecektir.
  • Son olarak ise Değişiklik Kanunu ile Kurum’un kadro ve personeline ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

24 Haziran 2020 tarih ve 31165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Değişiklik Kanunu’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.