7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Kanunu ile, 7 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kanun uyarınca, Reklam Kurulu Başkanlığı, ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma ve idari para cezası gibi yaptırımlar uygulama konusunda yetkilidir. Kanun kapsamında öngörülen cezalar ve idari yaptırımlar, Kanun’un 77. maddesinde düzenlenmektedir.

Değişiklik Kanunu’nun 15. maddesi ile, Kanun kapsamında öngörülen cezaları ve idari yaptırımları konu alan 77. maddede önemli değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik Kanunu ile öngörülen cezaların yanında, Kanun’a aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesi hâlinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak erişimin engellenmesine Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilebileceği düzenlenmiştir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebileceği de düzenlenmiştir. Söz konusu kararların Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilerek uygulamaya geçirileceği belirtilmiştir.

Söz konusu kararlara karşı sulh ceza hakimliğine başvurulması mümkündür. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilmesi mümkündür.

Değişiklik Kanunu ile getirilen diğer önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Yerel düzeyde yayın yapan radyo kanallarında yayımlanan reklamlara uygulanan idari para cezasının, uydu üzerinden yayın yapan radyo kanalı aracılığıyla yayınlanan reklamlara uygulanabileceği açıkça düzenlenmiştir.
  • İnternet üzerinden yayımlanan reklamlara uygulanan idari para cezasının, uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla yayımlanan reklamlara uygulanabileceği açıkça düzenlenmiştir.
  • Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapanlar, tüketicilerle mülkiyet payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil sözleşmesi kuranlar, kurulmasına aracılık edenler ile kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanıyanlar ile bu işleme aracılık edenler, devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmadığı hâlde devre tatil satışı yapanlar hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.
  • Yenileme yetki belgesi gerektiren mallarla ilgili olarak belgesi olmaksızın yenileme faaliyetinde bulunanlar hakkında 500 bin Türk Lirası idari para cezası öngörülmüştür.
  • Yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak her bir işlem için 500 Türk Lirası idari para cezası öngörülmüştür.
  • Satış sonrası hizmetler ile ilgili yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici ve ithalatçılar hakkında farklı tutarlarda idari para cezaları öngörülmüştür.
  • Servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için beş bin Türk Lirası idari para cezası öngörülmüştür.
  • Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarının, her türlü mecrada ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis” ibaresini kullanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk Lirası idari para cezası öngörülmüştür.

Değişiklik Kanunu uyarınca, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar konusunda idari yaptırım kararları Reklam Kurulu tarafından verilecektir. Diğer idari yaptırım kararları ise Ticaret Bakanlığı tarafından verilecektir. 

Değişiklik Kanunu’nun 15. maddesiyle değiştirilen Kanun’un 77. maddesinin dördüncü fıkrası yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Reklam Kurulu’nun erişim engelleme yetkisine ilişkin düzenleme de dahil olmak üzere, 15. maddede öngörülen diğer değişiklikler ise 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklik Kanunu’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.