Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretim Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 20 Ekim 2015 tarihinde 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 09.11.2008 tarihli ve 27049 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ilga edilmiştir.

Yönetmelik, elektrik enerjisi üretiminde rüzgâr enerjisinin etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına, rüzgâr kaynağına dayalı olarak yapılan ön lisans veya lisanssız elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirmelerinin yapılmasına, teknik değerlendirmeleri olumlu sonuçlandırılmış olan ön lisanslı, lisanslı veya lisanssız projelerin koordinat değişikliği, kapasite artışları ve türbin teknik özellikleri ile ilgili değişiklik talepleri hakkında uygunluk yazılarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik, mülga Yönetmelikten farklı olarak sadece lisans başvurularının değil; ön lisans başvurularının da teknik değerlendirmesine yer vermektedir:

  • Ön lisans ve/veya lisans belgesi alınmış proje için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden alınmış uygunluk belgesi, proje onay ve onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerinde ibraz edilmek zorundadır.
  • Yetkili kamu kurumları ve akredite kuruluşları tarafından onaylanmış rüzgar ölçüm istasyonu kurulum raporunun bir örneği ölçüm sahibi kişilerce onay tarihinden itibaren 30 takvim günün içerisinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne bildirilmezse rüzgar ölçüm istasyonları için ön lisans başvurularının teknik değerlendirilmesi yapılmayacaktır.

Yönetmelik, mevcut ön lisans başvuruları bakımından ise iki hususa dikkat çekmektedir:

  • Geçici Madde 1 uyarınca; 03.10.2016 tarihinden önce yapılan ön lisans başvuruları için aranan asgari Santral sahası kurulu güç yoğunluğu değeri 0,6 MWm/km2 olacak, bu başvurular için asgari rüzgâr ölçüm noktasındaki rüzgâr güç yoğunluğu değeri hesaplanmayacaktır.
  • Geçici 2. Madde ise, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisans başvurularının teknik değerlendirmeleri kapsamında, başvuruda belirtilen türbin koordinatlarının tamamının kesişen lisanslı bir santral sahası içerisinde bulunması nedeniyle başvurunun teknik değerlendirmesinin yapılmadığı hususu Kuruma bildirilmiş olan başvurular için önem taşımaktadır. Söz konusu başvurular bakımından sistem bağlantı hakkının halen geçerli olması, ilk lisans başvurusunda belirtilen santral sahasının içerisinde kalınması ve ilk başvuruda belirtilen santral sahası içerisindeki türbinlerin başka santral sahalarındaki türbinlerle etkileşmemesi durumlarında bu Yönetmelik esaslarına göre uygun Teknik Değerlendirme Raporu düzenlenecektir.

Yönetmelik metninin tümüne bu linkten ulaşabilirsiniz.