Sağlık Bakanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesinin f Bendi kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme hizmet alımı ihalelerine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.

“Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3üncü Maddesinin (f) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” (“Değişiklik Esasları”) Bakanlar Kurulu tarafından 12 Ocak 2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Esasları ile yapılan değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

  • “Hizmet sunucusu” tanımı genişletilerek, araştırma ve geliştirme hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları ortak girişimler de hizmet sunucusu olarak kabul edilmiştir.
  • Doğrudan temin usulü ile yapılacak alımlarda pazarlık usulü uygulanmayacağı vurgulanmıştır.
  • Bakanlığın özel bütçeli ilgili kuruluşlarının ulusal araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütmek amacıyla yapacağı hizmet alımlarında, Değişiklik Esasları’nda öngörülen parasal sınırlar hakkında ilgili kuruluşların yönetim kurulunun karar vereceği düzenlenmiştir. Aynı şekilde, söz konusu hizmet alımları için ihale konusu edimin ifa şekli sözleşme bedeli ve süresi ile ödeme şekli, hizmet sunucusunun yabancılık unsuru taşıyıp taşımaması gibi hususlar göz önüne alınarak, ilgili kuruluşların yönetim kurulu kararı ile teminat alınması zorunluluğu ortadan kaldırılabilecektir.
  • Bakanlığın özel bütçeli ilgili kuruluşlarının ulusal araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütmek amacıyla yurt dışındaki üniversiteler, üniversitelere bağlı hastaneler ve eğitim kurumları ile etüt merkezleri ve araştırma merkezlerinden araştırma ve geliştirme projeleri çerçevesinde yapacakları hizmet alımlarında doğrudan temin usulüne başvurulabileceği düzenlenmiştir.
  • İhalelerde kullanılacak sözleşmelere ilişkin olarak, işin özelliği ve niteliği gereği Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanmış tip sözleşmelerin kullanılamayacağı durumlarda idarelerce hazırlanan sözleşmelerin kullanılabileceği öngörülmüştür.

İlgili Değişiklik Esasları’na linkten ulaşabilirsiniz.