Sağlık Hizmetleri Alanında Sanayi İşbirliği Programı Uygulamaları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 20 Aralık 2015 tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, sağlık hizmetleri alanında uygulanacak Sağlık Sanayi İşbirliği Programları (“SSİP”) kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğ, ana tedarik sözleşme bedeli tek proje kapsamında 10.000.000 (on milyon) ABD Doları ve üzeri olan, sağlık hizmetleri alanındaki mal ve hizmetlerin yurt dışı alımlarında yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik SSİP’leri kapsamaktadır.

SSİP, sağlık alanında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin yurt dışından tedariki kapsamında yerli sanayi firmalarının imkân ve kabiliyetlerinin kullanılması, ihracat yoluyla uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve teknolojik işbirliği, teknoloji transferi, yatırım, teknoloji kazanımı, bakım ve onarım, araştırma geliştirme imkânları sağlanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri ifade etmektedir.

Sağlık Bakanlığı Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı (“Başkanlık”) Tebliğ kapsamında özellikle mal veya hizmet alımı projelerinde SSİP faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak olup, SSİP kapsamında alımı yapılması öngörülen mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesi oluşturacaktır.

SSİP için ödeneğin sağlanmasına ilişkin konularda, Sağlık Bakanlığı’nın mal ve/veya hizmet alımına ihtiyaç duyan birimi (“İhtiyaç Makamı”) ve ilgili birimler, Başkanlık ile koordinasyon içerisinde görev yapacaktır.

İhtiyaç Makamları, takip eden yıla ait maliyeti en az 10.000.000 ABD Doları olan mal veya hizmetlere ilişkin en az 5 yıllık ihtiyaç planlarının da yer aldığı ihtiyaç listesini her yılın Ocak ayı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne gönderecektir.

Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından ihtiyaç listesinin Mart ayı sonuna kadar değerlendirilmesi neticesinde Tebliğ kapsamında alım yapılması uygun görülen ihtiyaçlar için, İhtiyaç Makamı ve Başkanlık tarafından ekinde ayrıntılı fizibilite raporu ve SSİP hakkında ön bilgilerin yer aldığı yatırım projesi teklifi hazırlanacaktır. Ödeneği ayrılan proje, İhale Makamının yazılı talebinin Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından onaylanması ile başlatılmış kabul edilecektir.

Söz konusu projenin başlamasını takiben işletilecek ihale sürecine ilişkin ayrıntılar da yine Tebliğ kapsamında düzenlenmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz