Sanayi İşletmeleri, Yüksek Öğretim Kurumları, Organize Sanayi Bölgeleri ile Endüstri Bölgelerine ilişkin değişiklikler yapan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun’la getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Sanayi İşletmeleri

 • Sanayi Sicili Kanunu’ndaki “sanayici” tanımı yeniden yapılarak, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu kanun kapsamına alınmıştır.
 • Yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ön kayıt sistemi getirilmiştir.
 • Yeni düzenleme uyarınca sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydedilecek, üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptıracak.
 • Kayıt işlemleri, elektronik ortamda tutulacaktır ve beyannamelerin elden veya posta ile gönderme zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine, süresinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için hükmedilen idari para cezası verileceği düzenlenmiştir.
 • Sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kaydolmayanlar hakkında idari para cezası uygulanır.

Vergi Muafiyetleri

İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaf tutulmuştur. Yine bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemler, harçlardan muaftır. İşletmelerin bu alanlardaki binaları, emlak vergisinden de istisna tutulacaktır.

Yeni Sağlık Endüstri Bölgeleri

Trabzon ve Zonguldak’ta, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda sağlık bölgeleri kurulabilecektir.

Organize Sanayi Bölgeleri Hakkında Düzenlemeler

Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 • OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca uygun görülecek projeler için kredi verilebilecektir.
 • Finans kuruluşlarından kullanılan krediler için ise kredi faiz desteği sağlanabilecektir.
 • OSB tüzel kişiliklerinin veya Türkiye’de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması halinde yurt dışında OSB kurulmasına, Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri temel bilimler mezunları, teknoloji geliştirme bölgelerinde destek kapsamına alınır. Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personele ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Söz konusu destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez.

Özel Endüstri Bölgeleri

 • Aşağıda yer alan kriterlere uyan alanlar Bakanlar Kurulu’nca özel endüstri bölgesi ilan edilir:
  • Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, arazi alanı 150 bin metrekareden büyük, kurulduğu dönemde geçerli olan imar planları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak yatırım yeri için en az 50 bin metrekare tevsi imkânı sağlayan alanlar veya
  • Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan, 200 bin metrekareden büyük alanlar,
 • Özel endüstri bölgesi ilan edilecek alanlarda gerçekleştirme süresi 5 yılı geçmemek üzere belirlenen yeniden değerleme oranına göre güncellenme kaydıyla en az 400 milyon lira tutarında yeni yatırım taahhüdünde bulunulması gerekir.
 • Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alan sınırları içerisinde kalan, başvuru sahibinin mülkiyetindeki araziler, parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle satılabilecek, kiraya verilebilecektir.

Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.