Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2016 tarihli ve 29671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile şans oyunlarının lisansının verilmesi ve lisans sözleşmesi gibi konularda değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile düzenlenen hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

  • Lisansa konu şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi lisans süresince münhasıran lisans sahibine aittir. Lisans sahibi lisansı kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Ancak, lisans sahibi tarafından operatörlük ve destek hizmetlerinin alınması ile lisans sahibinin ortaklık yapısında Yönetmelik ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun olarak meydana gelecek değişiklikler lisansın devri olarak değerlendirilmez.
  • Lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İdare, lisans süresince lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı – bir lisans veremez.
  • Lisans sahibi, lisans sözleşmesi süresince İdarenin izni olmaksızın ortaklık yapısını değiştiremez. İdareden izin alınmadan yapılan pay edinimleri ile devirleri pay defterine kaydolunmaz. İzin sonrasında yapılacak tespitler de dâhil olmak üzere, bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
  • Lisans sözleşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İdare ve ihale üzerinde kalan şirket – arasında imzalanarak yürürlüğe girer.
  • Lisans sahibi tarafından hasılatın veya diğer gelirlerin lisans süresince üçüncü kez gizlenmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın lisans sözleşmesi feshedilerek lisans iptal edilir.
  • Lisans süresinin sonunda veya lisans sözleşmesinin Değişiklik Yönetmeliği veya lisans sözleşmesinde sayılan bir nedenle feshi durumunda, lisansa konu faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürülmesi konusunda İdare veya yeni lisans sahibine karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Değişiklik Yönetmeliği uyarınca idari para cezası uygulanır.
  • Yönetmelik veya lisans sözleşmesinde sayılmış durumların varlığı/gerçekleşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından lisans sözleşmesi feshedilerek lisans iptal edilir.
  • Lisans sözleşmesinin Yönetmelik veya lisans sözleşmesinde sayılan nedenlerle feshi hâlinde; oyunların sürekliliğinin sağlanması amacıyla merkezi oyun sistemi, iletişim ağı, terminaller, donanımlar ve lisans sahibi tarafından temin edilen veya geliştirilen yazılımlar, oynatılan oyunlar dâhil bütün bileşenleriyle şans oyunları sisteminin tamamının işletim ve kullanım hakları İdareye geçer.
  • Lisans sahibi, kalan lisans süresi ile sınırlı olmak üzere yeni lisans sahibinin faaliyete geçiş tarihine kadar bu hakların kullanılmasını engelleyemez. Lisans sahibi bu hakların kullanılması karşılığında İdareden herhangi bir bedel veya hak talebinde bulunamaz.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.