Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile, sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracına, teminata konu varlıklara, teminat yönetim sözleşmesine, ihraççının ve teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ, 26 Ocak 2022 tarihli ve 31731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracı bakımından öngörülen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • İhraççılar, ihraç edecekleri sermaye piyasası araçlarını Kurul’un belirlediği varlık tipleri ile teminat altına alabilecektir. Kurul, duruma göre ihraç edilen sermaye piyasası aracının teminat altına alınmasını zorunlu tutabilmektedir.
  • Sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihraç edilmesi durumunda, ihraççının bu araçlardan doğan yükümlülüklerinin vadesinde yerine getirilebilmesi için teminata konu varlıkların mülkiyeti teminat yöneticisine devredilebilecek veya bu varlıkların üzerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak kurulabilecektir.
  • Teminatlı sermaye piyasası aracının satışına başlanabilmesi için teminata konu varlıkların mülkiyetinin teminat yöneticisine devredilmesine veya bunlar üzerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması şarttır.
  • Teminata konu varlıklar, teminat yöneticisinin malvarlığından ayrıdır ve ayrı izlenir. Teminata konu varlıklar, teminat yöneticisinin borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.
  • Teminat yöneticisi ihraççı ile ilişkili taraf olamaz.
  • Teminat yöneticisinin genel saklama yetkisine sahip yatırım kuruluşlarından biri olması gerekmektedir.
  • Temerrüt halinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen diğer sebeplerle teminattan alacağın karşılanması söz konusu olursa, teminat yöneticisi, teminata konu varlıkları doğrudan satıp bedellerini yatırımcılar arasında paylaştırabilecektir. Teminat yöneticisinin bu durumda herhangi bir bildirim veya sair ön şartı yerine getirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • Teminatlı olarak ihraç edilen sermaye piyasası aracı ihracından doğan ödeme yükümlülüğünün ifa edilerek sermaye piyasası araçlarının itfası veya teminat varlıkların paraya çevrilerek yatırımcılara yapılacak ödeme işlemlerinin tamamlanması durumlarında teminat sözleşmesi sona ermektedir.
  • Teminatlı olarak ihraç edilen sermaye piyasası aracı ihraçları hakkında kamuyu aydınlatma yükümlülükleri de Tebliğ kapsamında düzenlenmiştir.

26 Ocak 2022 tarihli ve 31731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.