Sigortacının, sigorta ilişkisinin kurulmasından önce veya kurulduktan sonra taraflarını bilgilendirme yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), 14 Şubat 2020 tarih ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Değişiklik kapsamında bilgilendirme yükümlülüklerinin kalıcı veri saklayıcı üzerinden yapılmasına olanak sağlandı. Çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla yapılacak bilgilendirmelerin, görüşmenin manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınmış olması şartıyla sözlü olarak yapılabilmesi imkânı da getirildi.

Yönetmelik uyarınca, sigortacının tarafları sözleşmenin kurulmasından önce bilgilendirdiği metinde, aşağıdaki içeriklerin yer alması gerekmektedir:

 • Sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgileri,
 • Akdedilecek sözleşmeye ilişkin genel uyarılar,
 • Sözleşme ile verilen teminatlar,
 • Sigorta teminatının istisnaları, her bir sigorta türü için teminat kapsamı dışında olup da, poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetler, rizikolar veya sözleşmeye eklenebilecek özel hükümler ve klozlara ilişkin bilgiler,
 • Tazminata ilişkin genel bilgiler ile tazminat ödeme kuralları,
 • Şikayet ve bilgi talepleri ile tahkim üyeliğine ilişkin bilgileri,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

Sigorta ilişkisinin kurulmasından sonra ise sigortacı;

 • Sigorta mevzuatındaki değişiklikleri,
 • İflâs veya tasfiyesini,
 • İlgili branşlarda yapılan ruhsat iptallerini,
 • Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını
 • Sigorta sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi,

sigorta ettirene en geç 10 iş günü içinde bildirecektir.

Sigortacı kural olarak, sigorta ilişkisinin taraflarına karşı bilgilendirme yükümlülüğünü yazılı olarak yerine getirecektir. Bununla beraber, Yönetmelik ile, tarafların, fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hâllerde veya işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda, kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bilgilendirme yapılabilmesi imkânı da getirilmiştir.

Kalıcı veri saklayıcısı; sağlanan bilgilerin kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet vb. araçlar veya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortam olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla yapılacak bilgilendirmelerin görüşmenin manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınmış olması şartıyla sözlü olarak da yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.

Yönetmelik ile, 28 Ekim 2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

14 Şubat 2020 tarih ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.