Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Mart 2016 tarihli ve 29665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından sağlık hizmetleri finanse edilen kişilere kaliteli, erişilebilir ve tıp biliminin genel kabul gören kurallarına uygun olarak sunulan sağlık hizmetlerinin karşılanması ve ihtiyaç duyulan alanlarda sağlık hizmetinin finansmanı için sağlık hizmeti sunucuları (“SHS”) ile Kurum arasında yapılacak sözleşmelerin/protokollerin hazırlanması ve akdedilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik, hem sözleşmelere/protokollere hem de ek sözleşmelere/protokollere uygulanacak genel ilkelere yer vermektedir. Asıl ve ek sözleşmeler/protokoller kanunlarla tanımlanmış istisnalar hariç olmak üzere Kurumca hazırlanacaktır. İşbu asıl ve ek sözleşmelerin/protokollerin geçerlilik kazanması, Kurum ve kamu idaresi yetkili makamının onayı ve taraflarca imzalanmasına bağlıdır.

Satın alınacak sağlık hizmetlerinin hangi SHS’lerden karşılanacağı ile sağlık hizmetlerinin satın alımına ilişkin kurallar Kurum tarafından belirlenmektedir.

Yönetmelik uyarınca yapılacak sözleşmelerde/protokollerde SHS’nin, kişilere ve Kuruma ait bilgilerin gizliliği ile ilgili yasal yükümlülüklere uyacağına ilişkin hükümlere yer verilecektir.

SHS’nin işletme hakkının devri, kiralama da dahil olmak üzere işletmenin devri gibi sonuç doğurur. Bu kapsamda devreden ile devralanın her türlü Kurum alacakları yönünden müşterek ve müteselsil sorumluluğu devam eder.

Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmelerin/protokollerin geçerlilik süresi altı aydan az olamaz.

Halen yürürlükte bulunan sözleşmeler/protokoller işbu Yönetmeliğin hükümlerinden etkilenmeyecektir; ancak Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra hazırlanacak veya akdedilecek sözleşmelere/protokollere Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz