Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu çerçevede sigorta primi desteğinden yararlanılacak sigortalıda aşağıdaki şartların birlikte bulunması gerekmektedir.

  • İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (“SGK”) belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlardan olmak,
  • İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında olmak,
  • Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılmak amacıyla özel sektör işverenlerince 26 Nisan 2016tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak.

Sigorta primi desteğinden yararlanacak işyerlerinde ise aşağıdaki şartlar birlikte aranır:

  • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
  • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemlerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması.

Yukarıdaki şartların varlığı durumunda söz konusu çalışanlara yönelik prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından bir yıl süreyle karşılanacaktır.

İşverenlerin SGK’ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili kanunlar uyarınca (örneğin 6736 sayılı Kanun ile 7020 sayılı Kanun) yeniden yapılandırılmış olması; tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece destek hükümlerinden yararlanmaya engel teşkil etmez.

Yukarıdaki düzenlemeler 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bu çerçevede Bakanlık tarafından 22 Haziran 2017 tarih ve 30104 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.