Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (“Tebliğ”) 13.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 25/11/2015 tarihli ve 2015/2203 (AB) sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Kazein ve Kazeinatlara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak hazırlanan Tebliğ ile birlikte 2001/22 numaralı 03/09/2001 tarihli tebliğ yürürlükten kaldırılmış ve insan tüketimine yönelik yenilebilir kazein ve kazeinatların, üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzı açısından belli esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ’de öne çıkan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Yenilebilir asit kazein, yenilebilir kazeinat ve yenilenebilir rennet kazein tanımları eski tebliğe göre daha net olacak şekilde güncellenmiş ve böylece bu ürünler bakımından tebliğ hükümlerine uyum gerekliliği amaçlanmıştır.
  • Ürün özelliklerine ilişkin renk, yapı ve diğer koşullar doğrultusunda hazırlanan hükümler yerine her bir kazein ve kazeinat bakımından ayrı özellikler belirtilmiştir. Değişikliklere ilişkin tabloyu makalenin sonunda bulabilirsiniz.
  • Katkı maddeleri, pestisit kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları, hijyen, ambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolama, numune alma ve analiz yöntemlerine ilişkin hususlarda önceki tebliğ ile aynı doğrultuda ilgili yönetmeliklere atıf yapılmıştır.
  • Koksidiyostat ve histomonostat kalıntılarına ilişkin belirtilen ilgili yönetmeliğe uyma zorunluluğu öngörülmüştür.
  • İş yeri özelliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine yapılan atıf yeni tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.
  • Gıda enzimleri, vitaminler ve belirli diğer öğeler ile aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri de tebliğ kapsamına dahil edilmiş ve ilgili yönetmeliğe uygunluğu zorunlu tutulmuştur.
  • Yapılan değişikliklere ilişkin uyum zorunluluğunun tebliğ yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri için 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanması gerektiği düzenlenmiştir.
  • Tebliğe aykırı davrananlar hakkında, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre yaptırım uygulanacağı düzenlenmiştir.

Tebliğin tam metnine bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.