Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiştir. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldıran Yönetmelik ile, tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri (“TDİOSB”) hakkında hazırlanacak projeler, yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bölgelerin kurulacağı yerlerin seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar daha detaylı şekilde düzenlenmiştir.

Yönetmelik 25 Kasım 2017 tarihli ve 30251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile getirilen önemli değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 • TDİOSB’ler artık
  • kuruluş protokolünün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıncaonaylanması ve
  • Bakanlık TDİOSB Sicil Defterine kaydı ile

tüzel kişilik kazanacaktır.

 • TDİOSB’lerde kurucu üye olarak TDİOSB kurulmak istenen yerde
  • varsa sanayi odasından biri
  • yoksa ticaret ve sanayi odasından biri
  • o da yoksa ticaret odasından en az biri bulunması

artık zorunludur.

 • TDİOSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşların, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere belirleyecekleri meblağı il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı adına açılan banka hesabına yatırması zorunludur.
 • TDİSOB’lere katılma payı oranı artık en az %6 olacaktır ve Müteşebbis heyette yer alacak kurum, kuruluş ve teşekküllerin katılma payı oranlarının toplamının %100’ü tamamlaması gerekecektir.
 • TDİSOB’lerin organları ile bu organların görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.
 • TDSİOB’ler ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu temin edebilmek amacıyla gerekli tesisleri kurabilir ve işletebilecek, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapabileceklerdir.
 • TDSİOB’ler, yine bölge içinde yer alan işletmelerin ihtiyacı olan doğalgazı temin etmek için gerekli alt yapıyı, konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde kurabilecek, işletebilecek ve satın aldığı doğalgazın satışını, bahsi geçen işletmelere yapabilecektir.
 • TDİSOB’lerin tüm faaliyetleri; teknik, idari ve mali yönden her yıl rutin olarak artık Bakanlık tarafından denetlenecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.