Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı (“Bakanlıklar”) tarafından birlikte çıkarılan Yönetmelik ile tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu kirlenmenin tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş ve 18 Şubat 2004 tarihli ve 25377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik uyarınca, su ve topraktaki kirliliğin tespiti Bakanlıklar tarafından suyun ve toprağın fiziksel ve çevresel özellikleri ile azot bileşiklerinin su ve topraktaki miktarları dikkate alınarak, 50 mg/l’den fazla nitrat içeren ve Yönetmelik’te öngörülen önlemlerin alınmaması halinde 50 mg/l’den fazla nitrat içerebilecek olan tüm yer altı ve yer üstü sular ile doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler, kıyı suları ve deniz sularının ötrofik olup olmadığı yahut Yönetmelik’te öngörülen önlemlerin alınmaması halinde yakın gelecekte ötrofik olup olmayacakları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca yine bu ölçütler dikkate alınarak nitrata hassas bölgeler 2 yıl içerisinde Bakanlıklar tarafından müştereken tespit edilerek bir tebliğ ile ilan edilecek ve ilan edilen liste en az 4 yılda bir gözden geçirilerek revize edilecektir.

Yönetmelik ile yapılan bir başka düzenlemeye göre ise suların tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunmasına yönelik çiftçiler tarafından alınması gereken tedbirleri içeren iyi tarım uygulamaları kodu, yine 2 yıl içerisinde belirlenerek Bakanlıklar tarafından bir tebliğ ile ilan edilecektir.

Ek olarak, Bakanlıklar’ın nitrata hassas bölgelerde uygulanmak üzere hazırlayacağı eylem planında dikkate alınacak esaslar ile bu eylem planının hangi hususları kapsayacağı da belirlenmiştir. Bu doğrultuda, her hassas bölge için kendine özgü eylem planı hazırlanırken tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan azot yükleriyle ilgili bilimsel ve teknik veriler ve bölgedeki çevresel şartlar dikkate alınacaktır. Ayrıca, hazırlanan eylem planlarının uygulama etkinliği Bakanlıklar tarafından takip edilerek değerlendirilecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.