Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yayımlandığı tebliğ (“Tebliğ”) ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında yeni düzenlemeler yaptı.

Yapılan esaslı değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (“KOBİ”) vasfı taşıyan yatırımcı firmalar için bağımsız değerlendirme raporunun maliyetinin, ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre karşılama oranı nispetince Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (“KOSGEB”) tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi (“Komite”) tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (“TÜBİTAK”) Araştırma ve Geliştirme (“AR-GE”) süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için ise bağımsız değerlendirme raporunun maliyetinin AR-GE süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili mevzuatta belirlenen limitler dâhilinde TÜBİTAK tarafından karşılanacağı öngörülmüştür.
  • Komite tarafından tanımlanacak KOSGEB destekleri için, destekten yararlanacak KOBİ’lerin tüm ortaklarının tüzel kişi olması hâlinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az bir yıl önce kurulmuş olması şartı aranmaya başlanmıştır.
  • Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebileceği, bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
  • Projeye ilişkin bağımsız inceleme raporlarında artık projeyi inceleyen bağımsız danışmanlık firmasının genel görüş ve değerlendirmelerini içeren sonuç bölümünün de bulunması gerekmektedir.
  • Komite, başvuruda bulunulan projeleri incelerken, (i) Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet desteği ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından, yüksek öz kaynak finansman oranı ile gerçekleştirilecek olma ve (ii) proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş ve ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olması kriterlerini de göz önünde bulunduracaktır.
  • Bununla birlikte yatırımcının talebi doğrultusunda projeler için yapılacak değerlendirme sonucunda tamamlama vizesi aşamasındaki tespitler dikkate alınarak diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde yatırım teşvik belgesi düzenlenebilecektir. Bu belgenin uygulamasının durdurulması hâlinde destekler durdurulacak ve varsa, fazladan sağlanan destekler geri alınmayacaktır.
  • Ayrıca ilgili düzenlemenin öncesinde başlayan süreçlerin de kapsama alınacağı belirtilmiştir.

Tebliğ, 5 Aralık 2019 tarihli ve 30969 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.