Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 20 Ekim 2015 tarih ve 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklik tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”), türev araçlara ilişkin sözleşmelerin belirli şartlar dâhilinde taraflarca tek taraflı olarak feshedilmesine imkân tanımıştır.

Tebliğ ile 21 Ocak 2014 tarih ve 28889 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin türev araçlara ilişkin esasların düzenlendiği 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere yeni fıkra eklenmiştir.

Bu kez değiştirilen (b) bendiyle, türev araçlarla ilgili sözleşmelerde belirli şartların varlığı halinde taraflarca sözleşmenin tek taraflı feshine olanak veren hüküm bulundurulmasının önü açılmaktadır.

Tebliğ altında, türev araçlara ilişkin sözleşmelerde tek taraflı fesih hükmünün eklenebileceği durumlar şu şekilde düzenlenmiştir:

  • İhraççının toplam yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememesi ve türev araçlar dâhil teminat varlıkların toplam yükümlülükleri karşılamaya yetmemesi,
  • İmkânsızlık ve ilgili mevzuat kapsamında hukuka aykırılık halleri ile sözleşmede yer verilen esaslara ilişkin mevzuat hükümlerinde önemli değişikliklerin meydana gelmesi,
  • Teminatlı Menkul Kıymetin erken itfası,
  • Sözleşme hükümlerine aykırı olarak türev araçlara ilişkin sözleşmenin teminat defterine kaydedilmemesi veya teminat defterinden çıkarılması.

Bununla birlikte, Tebliğ sınırlı bir çerçeve belirlememiş, yukarıda yer verilen hallere benzer nitelikte olduğu Kurulca kabul edilen durumlarda da Kurul’un uygun görüşü ile birlikte sözleşmenin taraflarca tek taraflı olarak feshedilebileceğine ilişkin hükümlerin sözleşmeye eklenebileceğini öngörmüştür.

Yukarıdakilere ek olarak, bu durumlara benzer nitelikte olduğu Kurul tarafından kabul edilen hallerde, Kurul’un uygun görüşü alınmak şartıyla tek taraflı fesih yetkisine ilişkin hükümler sözleşmeye eklenebilecektir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.