21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde 90 gün süre ile ilân edilen olağanüstü hal kapsamında şirketleri de ilgilendiren bir dizi mevzuat değişikliği yapıldı. Bu değişiklikler çerçevesinde, şirketlere atanan kayyımların yetkilerinin, mahkemeler tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun satış ve tasfiyeye ilişkin yetkileri düzenlenmiştir.

Şirketlere Atanan Kayyımların Yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Devredildi

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“674 Sayılı KHK”) Madde 19’un yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Eylül 2016’dan önce, terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hakim veya mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devredilecek ve devirle birlikte kayyımların görevleri sona erecektir.

1 Eylül 2016 tarihinden sonra ve olağanüstü halin devamı süresince, terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle CMK uyarınca şirketlere ve 674 Sayılı KHK uyarınca varlıklara kayyım atanmasına karar verildiği takdirde ise kayyım olarak TMSF atanacaktır.

Öte yandan, olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne veya Hazine’ye devredilen şirketler hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen şekilde TMSF’ye devredilen şirketlerin mâli durumu, ortaklık yapısı, diğer sorunları veya piyasa koşulları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının TMSF tarafından tespit edilmesi durumunda, TMSF şirketin yahut varlıklarının satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebilecektir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Satış ve Tasfiyeye İlişkin Yetkileri Belirlendi

TMSF’nin satış ve tasfiyeye ilişkin yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında yönetim ve denetimi TMSF’ye devredilen şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak TMSF’ye verilen yetkiler, 674 sayılı KHK ile TMSF’ye verilen kayyımlık görevi ve satış veya tasfiye işlemlerinde de uygulanacaktır.
  • Şirketlerin tasfiye işlemleri, TMSF tarafından görevlendirilen tasfiye komisyonu tarafından yürütülecektir. Tasfiye komisyonu adli işlemler veya davalar bakımından taraf ehliyetine sahiptir.
  • TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin ya da varlıklarının satışından elde edilecek tutarlar, yargılamanın kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar bir hesapta nemalandırılacaktır.
  • Şirket varlıklarının ticari iktisadi bütünlük yoluyla satılmasına karar verilmesi hâlinde TMSF Kurulu, geçmiş dönem borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödettirmeye yetkilidir.
  •  Kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının veya bunların bağlı olduğu şirketlerin Hazine tarafından devralınan varlıklarının satış ve tasfiyesini teminen Maliye Bakanlığı tarafından TMSF’ye devredilmesi halinde de yukarıdaki hükümler aynı şekilde uygulama alanı bulacaktır. Devredilen varlıkların satışından elde edilen tutarlar, Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır.

674 Sayılı KHK’ye bu linkten ulaşabilirsiniz.