Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, (“Yönetmelik”) 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren hizmet sağlayıcılar, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla göndereceği ticari elektronik iletiler için alıcıdan önceden onay almak zorundadırlar. Yönetmelik, bu hususa ilişkin uygulama ayrıntılarını belirlemektedir.

Ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler olarak tanımlanmıştır. Yine bu kapsamda hizmet sağlayıcı elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi, aracı hizmet sağlayıcı ise başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır.

Aşağıda belirtilen hususlarda gönderilecek elektronik ticari iletiler için önceden onay alınması gerekmemektedir:

  • Alıcının, iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik olanlar,
  • Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içerenler,
  • Hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü çerçevesindekiler,
  • Tacir veya esnaflara gönderilenler,
  • Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilenler.

Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı bulunmalıdır. Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz. Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz.

Onay talebi için gönderilen mesajlarda hizmet sağlayıcının mal ve hizmetleri ile işletmesini tanıtıcı ve pazarlayıcı içerik bulunamaz.

Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide bulunmalıdır. Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmalıdır.

Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilmelidir.

Tüm ticari elektronik iletiler aşağıda belirtilenlerden en az bir tanesini de içermelidir.

  • Telefon numarası,
  • Faks numarası,
  • Kısa mesaj numarası,
  • E-posta adresi.

Aracı hizmet sağlayıcıları ise gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendilerine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer vermekle yükümlüdür.

Ticari elektronik iletiler, iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılmadıkça tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareyi içermelidir. Ticari elektronik iletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde bu husus da iletide açıkça belirtilecektir.

Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

Yönetmelik hükümlerine aykırı alıcıların durumlarda şikâyet hakkı bulunmakla birlikte, şikâyet başvurusu ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Şikâyet başvurusu sonucunda hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıları 1.000 TL’den 15.000 TL’ye kadar idari para cezasına çaptırılabilir. Alıcıdan onay alınmaksızın birden çok alıcıya ticari elektronik ileti gönderilmesi halinde idari para cezası on katına kadar artırılabilir.

Yönetmelik altında bir takım geçiş hükümleri de öngörülmüştür. Yönetmelik Geçici Madde 1 uyarınca, 1 Mayıs 2015 tarihinden önce hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik iletişim adresini vermesi ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. Bu şekilde verildiği kabul edilen onay; acente, özel yetkili ya da bayi işletme için verilmiş ise sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilecektir. 15 Temmuz 2015 tarihinden sonra, reddetme hakkı da tanınarak gönderilen ilk ticari elektronik iletide, gönderene ait veri tabanında kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verilmelidir.

Ayrıca; aracı hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs 2015 tarihinden önce başkaları adına ticari elektronik ileti göndermek üzere genel nitelikli onay almış ve bu onaya dayanarak alıcıya ticari elektronik ileti göndermiş olması koşuluyla 15 Temmuz 2015 tarihinden itibaren üç ay içerisinde üçüncü kişiler adına ileti gönderebilmek üzere alıcıdan yeni bir onay talebinde bulunabilirler. Bu talepte, genel onayın kim tarafından alındığı bilgisine de yer verilmesi gerekmektedir.

Bu linke tıklayarak Yönetmelik’in tam metnine ulaşabilirsiniz.