7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 116. Maddesi ile 7 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Tüketici Kanunu”) 77. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 77/A maddesi eklenerek değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, kanunda öngörülen idari para cezaları hakkında, ceza muhatabı tarafından,

  • tespit edilen aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya
  • kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının veya
  • yargı kararı ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun

ileri sürülmesi durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), idari para cezasının muhatabı ile uzlaşabilecektir.

Reklam Kurulu tarafından verilen idari para cezaları hariç, Bakanlık tarafından verilen idari para cezaları ile valilikler tarafından verilen idari para cezalarına karşı uzlaşma talebinde bulunmak mümkündür.

Uzlaşma talebi, idari para cezası kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, henüz idari yargı yoluna başvuru yapılmamış idari para cezaları için yapılabilecektir. Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, dava açma süresi duracaktır.

Uzlaşma sağlanmaması halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. Uzlaşma sağlanamaması halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamayacaktır. Yapılan uzlaşma talepleri, uzlaşma komisyonları tarafından değerlendirilecektir. Uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece derhal yerine getirilecektir. Ceza muhatabı, üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamayacak ve hiçbir merciye şikayette bulunamayacaktır.

Uzlaşma halinde, idari para cezasında yapılacak indirim oranı %50’yi geçemez. Üzerinde uzlaşma talebinde bulunulan idari para cezaları hakkında peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.

Uzlaşma konusu yapılan idari para cezaları, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağı uzlaşma anında tebliğ edilecek ve tebliğden itibaren 15 gün içinde ödenecektir.

Tüketici Kanunu’ndaki değişiklikler, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında getirilmiş olup 116. Maddede belirtilen bu değişiklikler, 5 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişikliklerin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz